دوازدهمین همایش جراحی، بیهوشی و تصویر برداری تشخیصی دامپزشکی ایران , 2016-10-04

عنوان : ( بررسی اثر محرومیت از آب در موفقیت جراحی استرئوتاکسیک مغز در حیوانات آزمایشگاهی )

نویسندگان: فرشید حمیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

وجود استرس اعمال جراحی مغز در حیوانات آزمایشگاهی و تلفات در آنها از مهمترین معضلات پیش رو در مطالعات علوم پایه است، با وجود آنکه اثر محرومیت ولی در زمینه اثر احتمالی محرومیت از آب تحقیق صورت نگرفته است.،غذایی قبل از عمل بر بهبود زنده مانی و موفقیت میکروسرجری مغز تایید شده است طرح مطالعه: این تحقیق به صورتی طراحی گردید تا مشخص شود که کاهش اخذ مایعات قبل از جراحی، میزان موفقیت عمل جراحی و زنده مانی جوجه ها را تغییر می دهد یا خیر. قطعه جوجه خروس گوشتی یک روزه 10حیوانات: روش کار: جوجه خروس ها به مدت سه هفته تحت شرایط استاندارد پرورشی و نور مداوم نگهداری و سپس به قفسهای انفرادی که دارای دانخوری و آبخوری ویژه و مجزا بوده منتقل شدند .آب و غذا به طور آزاد در اختیار پرندگان قرار داشت و غذای مصرفی آنها یک جیره غذایی استاندارد بود .تحقیق حاضر با تفکیک جوجه ها به قطعه ای انجام گردید بصورتیکه یک گروه شاهد، با دسترسی آزادانه به آب و دو گروه با محرومیت های سه و شش ساعت از آب، قبل از شروع 3 سه گروه میکروسرجری مغز، در نظر گرفته شدند .از نظر دسترسی به غذا هر سه گروه دارای وضعیت مشابه و یکسانی بودند .جوجه ها بیهوش شده و کانول راهنما با عمل جراحی استرئوتاکسیک در بطن جانبی راست مغز جوجه ها قرار گرفت. نتایج: پس از پایان اعمال میکروسرجری مغز و مقایسه تلفات بین سه گروه، هیچ تفاوتی بین تلفات بوجود آمده در گروه ها مشاهده نشد و در هر گروه یک قطعه جوجه تلف شده بود که احتمالاً دلیلی غیر از محرومیت یا دسترسی به آب داشته است. نتیجه گیری و کاربرد بالینی: اعمال محرومیت از آب قبل از جراحی استرئوتاکسیک مغز نمیتواند تاثیری بر بهبود زنده مانی جوجه ها و موفقیت عمل جراحی داشته باشد

کلمات کلیدی

, جراحی استرئوتاکسیک, جوجه, محرومیت از آب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058894,
author = {حمیدی, فرشید},
title = {بررسی اثر محرومیت از آب در موفقیت جراحی استرئوتاکسیک مغز در حیوانات آزمایشگاهی},
booktitle = {دوازدهمین همایش جراحی، بیهوشی و تصویر برداری تشخیصی دامپزشکی ایران},
year = {2016},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {جراحی استرئوتاکسیک، جوجه، محرومیت از آب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثر محرومیت از آب در موفقیت جراحی استرئوتاکسیک مغز در حیوانات آزمایشگاهی
%A حمیدی, فرشید
%J دوازدهمین همایش جراحی، بیهوشی و تصویر برداری تشخیصی دامپزشکی ایران
%D 2016

[Download]