دوازدهمین همایش جراحی، بیهوشی و تصویر برداری تشخیصی دامپزشکی ایران , 2016-10-04

عنوان : ( استفاده از گسترش سیمان نگهدارنده کانولا در جراحی استرئوتاکسیک مغز جوجه بجای بخیه پوست )

نویسندگان: فرشید حمیدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: امروزه جهت تعیین مسیرهای نورونی درگیر در اخذ غذای طیور، کاربرد روش های میکروسرجری در مغز جوجه ها در تحقیقات فیزیولوژی رایج است وکانولاگذاری برای آزمایشهای مربوط، نیازمند برش و رهیافت به سطح جمجمه است ولی بعلت نازک بودن پوست جوجه ها، بخیه های پایان عمل عمدتاً باعث پارگی بیشتر پوست و تشدید آسیب وارده می گردد که نیاز به روش جایگزین را ضروری می سازد.طرح مطالعه: در حالت عادی جهت تثبیت کانولا در جمجمه از سیمان دندانپزشکی استفاده می شود و در صورتیکه تراکم و وسعت سیمان بیشتر شود میتوان ناحیه جراحی را از بخیه بی نیاز نمود، در مطالعه حاضر ضمن بررسی آن، اثرات سوء جانبی تحت نظر قرار گرفت.حیوانات: مطالعه بر روی 12 قطعه جوجه خروس گوشتی در دو گروه 3 قطعه ای صورت پذیرفت.روش کار: در گروه اول پس از عمل جراحی استرئوتاکسیک و کارگذاری کانولا در بطن جانبی جوجه، پوست بخیه زده شد و در گروه دوم پس از کاشت کانولا، با افزایش وسعت و تراکم ناحیه سیمانی در موضع عمل لبه های پوست با سیمان ممزوج گردید و از بخیه استفاده نشد. نتایج: پس از پایان اعمال میکروسرجری مغز و بهوش آمدن جوجه ها، وضعیت عمومی، التیام و واکنشهای موضعی پوست تحت نظر قرار گرفت، در گروه اول تا پایان روز هنوز التیام کامل نشده بود و امکان کشیدن بخیه ها فراهم نبود ولی در گروه دوم اثرات موضعی تا روز دوم بهبود یافت. ازطرفی توجه سایر جوجه ها به موضع بخیه شده و تهاجم به آن در زندگی دسته جمعی، موجب تشدید ضایعه در ناحیه بخیه زده می شد.نتیجه گیری و کاربرد بالینی: می توان بجای بخیه زدن در ناحیه جراحی مغز، با وسعت سیمان پوشاننده و گرفتن لبه های پوست، موجب بهبود سریعتر ناحیه و عدم دسترسی سایر حیوانات شد تا حیوان سریعتر آماده آزمایشات گردد.

کلمات کلیدی

, بخیه, جراحی استرئوتاکسیک, جوجه, سیمان دندانپزشکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058895,
author = {حمیدی, فرشید},
title = {استفاده از گسترش سیمان نگهدارنده کانولا در جراحی استرئوتاکسیک مغز جوجه بجای بخیه پوست},
booktitle = {دوازدهمین همایش جراحی، بیهوشی و تصویر برداری تشخیصی دامپزشکی ایران},
year = {2016},
location = {ارومیه, ايران},
keywords = {بخیه، جراحی استرئوتاکسیک، جوجه، سیمان دندانپزشکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از گسترش سیمان نگهدارنده کانولا در جراحی استرئوتاکسیک مغز جوجه بجای بخیه پوست
%A حمیدی, فرشید
%J دوازدهمین همایش جراحی، بیهوشی و تصویر برداری تشخیصی دامپزشکی ایران
%D 2016

[Download]