علوم دامی, دوره (1), شماره (111), سال (2016-9) , صفحات (75-86)

عنوان : ( تاثیر جیره های حاوی ضایعات ماهی تخمیری بر عملکرد رشد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی )

نویسندگان: اکرم شبانی , فتح اله بلداجی , بهروز دستار , تقی قورچی , سعید زره داران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی تاثیر جیره های حاوی ضایعات ماهی تخمیری بر عملکرد رشد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی انجام شد. تعداد 240 قطعه جوجه گوشتی نر سویه کاب 500 در قالب طرح کاملاً تصادفی به 5 تیمار آزمایشی با 4 تکرار (12 قطعه جوجه در هر تکرار) اختصاص داده شد. تیمارهای آزمایش شامل جایگزینی 0، 3، 6، 9 و 12 درصد ضایعات ماهی تخمیری با کنجاله سویا در جیره غذایی بود. نتایج آزمایش نشان داد که افزایش وزن 10-1 روزگی در جوجه های تغذیه شده با جیره های حاوی 9 و 12 درصد ضایعات ماهی تخمیری نسبت به جوجه های تغذیه شده با جیره شاهد بیشتر بود (05/0>P). در 22-11 روزگی و 42-23 روزگی، جایگزینی سطوح مختلف ضایعات ماهی تخمیری با کنجاله سویا در جیره های غذایی جوجه های گوشتی سبب بهبود افزایش وزن و ضریب تبدیل غذایی در مقایسه با گروه شاهد شد (05/0>P). مصرف خوراک در هیچ یک از دوره های مختلف پرورش تحت تاثیر تیمارهای آزمایشی قرار نگرفت. وزن کبد در تیمار شاهد به طور معنی داری کمتر از تیمارهای حاوی ضایعات ماهی تخمیری بود (05/0>P). نتایج نشان داد که جایگزینی بخشی از کنجاله سویا با ضایعات ماهی تخمیری در جیره غذایی سبب بهبود عملکرد رشد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی می شود.

کلمات کلیدی

, تخمیر, ضایعات ماهی, عملکرد, لاکتوباسیلوس پلانتاروم, مجموع ازت فرار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058899,
author = {اکرم شبانی and فتح اله بلداجی and بهروز دستار and تقی قورچی and زره داران, سعید},
title = {تاثیر جیره های حاوی ضایعات ماهی تخمیری بر عملکرد رشد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی},
journal = {علوم دامی},
year = {2016},
volume = {1},
number = {111},
month = {September},
issn = {2588-6436},
pages = {75--86},
numpages = {11},
keywords = {تخمیر، ضایعات ماهی، عملکرد، لاکتوباسیلوس پلانتاروم، مجموع ازت فرار},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر جیره های حاوی ضایعات ماهی تخمیری بر عملکرد رشد و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتی
%A اکرم شبانی
%A فتح اله بلداجی
%A بهروز دستار
%A تقی قورچی
%A زره داران, سعید
%J علوم دامی
%@ 2588-6436
%D 2016

[Download]