دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی , 2015-10-07

عنوان : ( تاثیر نوع پوشش گیاهی بر میزان رواناب حاصل از بارندگی )

نویسندگان: اعظم گرمئی , حجت امامی , رضا خراسانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پدیده فرسایش یکی از اصلی ترین فرایندهای تخریب اراضی در مناطق مختلف دنیا و از جمله ایران است، یکی از متغیرهای مهم و تأثیرگذار بر روی فرسایش خاک پوشش گیاهی است. پژوهش حاضر با هدف بررستی رابطه بین رواناب و رسوب با پوشش گیاهی و درصد تراکم آن انجام گرفتت . آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی در تیمارهای، شامل گل گاوزبان، شاه تره و خاکشیر در سه تکرار انجام شد. کرتهایی با ابعاد یک متر مربع ایجاد شد .برای بررسی اثرات درصد پوشش گیاهی، آسمانه های گیاهی شامل خاک بدون پوشش گیاهی )صفر درصد تراکم یا شاهد، 20 تا 30 % )تراکم کم(، 40-60 % (تراکم متوسط( و بیش از 70 درصد آسمانه گیاهی )تراکم زیاد ( در نظر گرفته شد. در هر یک از کرتها حجم رواناب حاصل از باران طبیعی و مقدار رسوب اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که بیشترین و کمترین ارتفاع رواناب مربوط به پوشش گیاهی خاکشیر و گل گاوزبان است. در رابطه با درصد پوشش گیاهی نیز کمترین و بیشترین ارتفاع رواناب در پوشش صفر و بیش از 70 درصد مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, پوشش گیاهی, درصد پوشش گیاهی, رواناب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058901,
author = {گرمئی, اعظم and امامی, حجت and خراسانی, رضا},
title = {تاثیر نوع پوشش گیاهی بر میزان رواناب حاصل از بارندگی},
booktitle = {دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {پوشش گیاهی، درصد پوشش گیاهی، رواناب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر نوع پوشش گیاهی بر میزان رواناب حاصل از بارندگی
%A گرمئی, اعظم
%A امامی, حجت
%A خراسانی, رضا
%J دومین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی
%D 2015

[Download]