بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (8), شماره (2), سال (2016-9) , صفحات (318-328)

عنوان : ( بررسی توانایی چند گیاه دارویی در کنترل قارچ های عامل پوسیدگی انباری Rhizopus nigricans) و Alternaria alternate) در گوجه فرنگی های تولید شده در سامانه های کشاورزی رایج و زیستی )

نویسندگان: سیدمحمد سیدی , پرویز رضوانی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یماری پوسیدگی ریزوپوسی و نقطه سیاه از مهم¬ترین بیماری¬های انباری در گوجه¬فرنگی می¬باشند. به منظور بررسی توانایی چند گیاه دارویی بر ماندگاری و کنترل قارچ¬های عامل پوسیدگی انباری Rhizopus nigricans) و Alternaria alternate) در گوجه¬فرنگی¬های تولید شده در سامانه¬های کشاورزی رایج و زیستی، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۱۴ تیمار و سه تکرار در دانشگاه فردوسی مشهد در سال ۱۳۸۹ اجرا شد. دو سامانه تولید شامل گوجه¬فرنگی رایج و زیستی (ارگانیک) و شش گونه گیاهی (آویشن (Thymus vulgaris L.)، پونه (Mentha pulegium L.)، نعناع¬فلفلی (Mentha piperita L.)، اکالیپتوس (Eucalyptus globules L.)، کرچک (Ricinus communis L.) و گوجه¬فرنگی (Lycopersicom esculentum Mill.)) به همراه تیمار شاهد به ترتیب عامل اول و دوم در این آزمایش بودند. بر اساس نتایج آزمون غیر¬پارامتری کروسکال– والیس، تفاوت معنی¬داری بین سامانه¬های تولید گوجه¬فرنگی¬های ارگانیک با نوع غیرارگانیک آن از نظر سرعت پوسیدگی انباری ناشی از رشد قارچ¬های بیماری¬زا مشاهده شد. به طوری¬که در گوجه¬فرنگی¬های ارگانیک، سرعت پوسیدگی (۴۷/۱ عدد میوه در هفته) تا حدود ۲۰ درصد کمتر از نوع غیرارگانیک آن بود. نتایج حاصل از آنالیز غیرپارامتری گونه¬های گیاهی نیز حاکی از وجود تفاوت بین این گونه¬ها از نظر تأثیر بر سرعت پوسیدگی انباری در گوجه¬فرنگی بود؛ به طوری¬که به جز کرچک و گوجه¬فرنگی، سایر گیاهان دارویی منجر به کاهش معنی¬دار سرعت رشد و توسعه قارچ¬های بیماری¬زا در انبار شدند.

کلمات کلیدی

, اکالیپتوس, آویشن, پونه, سرعت پوسیدگی, کرچک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058909,
author = {سیدی, سیدمحمد and رضوانی مقدم, پرویز},
title = {بررسی توانایی چند گیاه دارویی در کنترل قارچ های عامل پوسیدگی انباری Rhizopus nigricans) و Alternaria alternate) در گوجه فرنگی های تولید شده در سامانه های کشاورزی رایج و زیستی},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2016},
volume = {8},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-7713},
pages = {318--328},
numpages = {10},
keywords = {اکالیپتوس، آویشن، پونه، سرعت پوسیدگی، کرچک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی توانایی چند گیاه دارویی در کنترل قارچ های عامل پوسیدگی انباری Rhizopus nigricans) و Alternaria alternate) در گوجه فرنگی های تولید شده در سامانه های کشاورزی رایج و زیستی
%A سیدی, سیدمحمد
%A رضوانی مقدم, پرویز
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2016

[Download]