نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران , 2016-10-30

عنوان : ( بررسی تغییرات ریختی جمجمه و نوک در گنجشک سانان با رژیم های غذایی متفاوت )

نویسندگان: منصور علی آبادیان , نیلوفر علائی کاخکی , سحر جواهری طهرانی , یلدا ظریف زرگریان طلاساز ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پرندگان شاخه نشین (راسته: گنجشک سانان) بزرگترین راسته پرندگان می باشند و تنوع بالا در این گروه سبب شده است تا گنجشک سانان به عنوان مدل های مفیدی در بسیاری از مطالعات در نظر گرفته شوند. ایران به عنوان بیستمین نقطه داغ در دنیا شامل 225 گونه از پرندگان شاخه نشین می باشد که در مجموع در زیستگاههای متنوعی برحسب دسترسی به منبع غذایی مورد نیاز پراکنده شده اند. رژیم غذایی ازجمله فاکتورهایی است که فرض می شود تاثیر مستقیمی بر روی صفات ریختی پرندگان داشته باشد و تفاوتهای ریختی گنجشک سانان می تواند به عنوان شاخصی برای رژیم غذایی پرندگان مورد استفاده قرار بگیرد. در این مطالعه به منظور بررسی تاثیرات رژیم غذایی بر روی ساختار نوک و جمجمه سبک بالان سه رژیم غذایی کلی، گیاه خواری، حشره خواری و همه چیز خواری در نظر گرفته شد و به طور تصادفی گونه هایی از هر یک از این سه گروه انتخاب گردید. ساختار نوک و جمجمه آنها با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج بدست آمده حاکی از وجود تفاوت های ریختی بالا بین سه گروه تعریف شده بر اساس رژیم غذایی بود به طوری که بیشترین تنوع در میان این سه گروه در ناحیه نوک مشاهده گردید. با توجه به تفاوتهای مشاهده می توان نتیجه گیری نمود که ارتباط مستقیمی بین شکل جمجمه و منقار با رژیم غذایی وجود دارد.

کلمات کلیدی

, گنجشک سانان, رژیم غذایی, ریخت سنجی هندسی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058914,
author = {علی آبادیان, منصور and علائی کاخکی, نیلوفر and جواهری طهرانی, سحر and ظریف زرگریان طلاساز, یلدا},
title = {بررسی تغییرات ریختی جمجمه و نوک در گنجشک سانان با رژیم های غذایی متفاوت},
booktitle = {نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2016},
location = {تبربز, ايران},
keywords = {گنجشک سانان، رژیم غذایی، ریخت سنجی هندسی.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تغییرات ریختی جمجمه و نوک در گنجشک سانان با رژیم های غذایی متفاوت
%A علی آبادیان, منصور
%A علائی کاخکی, نیلوفر
%A جواهری طهرانی, سحر
%A ظریف زرگریان طلاساز, یلدا
%J نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2016

[Download]