مطالعات روان شناسی ورزشی, دوره (5), شماره (18), سال (2016-4) , صفحات (113-128)

عنوان : ( بررسی تغییرات امواج مغزی در طول اکتساب مهارت حرکتی )

نویسندگان: محمدرضا قاسمیان مقدم , حمید رضا طاهری تربتی , علیرضا صابری کاخکی , مجید قشونی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

-

کلمات کلیدی

-
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058915,
author = {قاسمیان مقدم, محمدرضا and طاهری تربتی, حمید رضا and صابری کاخکی, علیرضا and مجید قشونی},
title = {بررسی تغییرات امواج مغزی در طول اکتساب مهارت حرکتی},
journal = {مطالعات روان شناسی ورزشی},
year = {2016},
volume = {5},
number = {18},
month = {April},
issn = {2345-2978},
pages = {113--128},
numpages = {15},
keywords = {-},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تغییرات امواج مغزی در طول اکتساب مهارت حرکتی
%A قاسمیان مقدم, محمدرضا
%A طاهری تربتی, حمید رضا
%A صابری کاخکی, علیرضا
%A مجید قشونی
%J مطالعات روان شناسی ورزشی
%@ 2345-2978
%D 2016

[Download]