نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران , 2016-08-30

عنوان : ( فیلوژنی و بیوجغرافی Open habitat chats Aves, Muscicapidae )

نویسندگان: منصور علی آبادیان , نیلوفر علائی کاخکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرایند بیابان زایی که به طور جدی از اواسط میوسن شروع شده با تقسیم نواحی مرطوب فرایندهای گونه زایی و اکولوژی زیادی را در این نواحی و همچنین در اکوسیتم های خشک و بیابانی را اندازی کرده است. گروه open habitat chat ها کلادی در Saxicolinae هستند، که اخیرا شش جنس (Oenanthe, Myrmecocichla, Campicoloides, Pinarochroa, Thamnolaea و Emarginata) در این گروه تعریف شده است. این گروه از مهمترین سبک بالان در نواحی خشک و بیابانی دنیای قدیم اند. انسجام بالایی در صفات ریختی و اکولوژیکی در میان آنها وجود دارد و تاکنون طالعات زیادی در رابطه با تعیین روابط فیلوژنتیکی در این گروه انجام شده است. در این مطالعه به منظور بررسی فیلوژنی و تعیین قدمت و مسیر پراکنش چارچوب زمانی برای کالیبره کردن داده ست فیلوژنی حاصل از هفت ژن میتوکندریایی و هسته ای و با استفاده از نرخ های موتاسیون مجزا برای هر ژن استفاده شد. نتایج بدست آمده به این نکته اشاره دارد که احتمالا فرایند تنوع یابی این گروه در اواخر میوسن (7.4 Ma) شروع شده است. می توان شاخ آفریقا را به عنوان مرکز تنوع یابی در نظر گرفت که از این محل پراکنش به سایر مناطق Arabo-Sindicو آسیا و شمال آفریقا صورت گرفته است. احتمالا گسترش نواحی جنگلی در طوره مرطوب و افزایش خشکی در طی دوره های خشکسالی در ایجاد این الگو تنوع یابی در این گروه بسیار تاثیرگذار بوده است.

کلمات کلیدی

, Open habitat chats, بیابان زایی, میوسن, بیوجغرافی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058917,
author = {علی آبادیان, منصور and علائی کاخکی, نیلوفر},
title = {فیلوژنی و بیوجغرافی Open habitat chats Aves, Muscicapidae},
booktitle = {نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2016},
location = {تبربز, ايران},
keywords = {Open habitat chats، بیابان زایی، میوسن، بیوجغرافی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T فیلوژنی و بیوجغرافی Open habitat chats Aves, Muscicapidae
%A علی آبادیان, منصور
%A علائی کاخکی, نیلوفر
%J نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2016

[Download]