آب و توسعه پایدار, دوره (3), شماره (1), سال (2016-9) , صفحات (9-22)

عنوان : ( بررسی روش های اجرای حسابداری آب، معرفی و اجرای کارآمدترین روش )

نویسندگان: لیلی ابوالحسنی , احسان خلیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در ده هی اخیر تقریباً غیرممکن است که در گزار شهای مربوط به بهر ه برداری و استفاده از منابع طبیعی مطالبی در رابطه با بحرا نهای منابع آبی و ک مآبی دیده نشود. چنین اطلاعاتی محققین و تصمی مگیرندگانِ در زمین هی مدیریت منابع آبی را بر آن داشته که در رابطه با حل این معضل و مدیریت پایدار منابع آبی به دنبال چار هاندیشی باشند. دراین رابطه اولین قدم جهت مدیریت پایدار منابع آبی، به تصویر کشیدن وضعیت مدیریت موجود ب هنحو ی است که سؤالات مربوط به عرضه و مصرف منابع مختلف آب را ن هتنها از دیدگاه مهندسی، بلکه از نظر اقتصادی پاسخگو باشد. در این راستا رویکرد حسابداری آب با رو شهای مختلف جهت اجرای آن توسط محققین پیشنهاد و مورد اجرا قرار گرفته است. در این مطالعه انواع رو شهای حسابداری آب از نقط هنظر شاخ صهای کمی برآورد شده در گزارش نهایی موردبررسی، تحلیل و مقایسه قرار خواهند گرفت.بر اساس اهداف حسابداری آب در ایران، کارآمدترین روش،سیستم حسابداری اقتصادی و زیس تمحیطی شناخته شده که نحو ه ی پیاد هسازی و اجرایی شدن آن در انتهای مطالعه ی حاضر توضیح داده خواهد شد.

کلمات کلیدی

, سیستم حسابداری عمومی آب, سیستم حسابداری, بی نالمللی مدیریت آب, حسابداری اقتصادی و زیس تمحیطی, حسابداری ردپای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058922,
author = {ابوالحسنی, لیلی and خلیلی, احسان},
title = {بررسی روش های اجرای حسابداری آب، معرفی و اجرای کارآمدترین روش},
journal = {آب و توسعه پایدار},
year = {2016},
volume = {3},
number = {1},
month = {September},
issn = {2423-5474},
pages = {9--22},
numpages = {13},
keywords = {سیستم حسابداری عمومی آب، سیستم حسابداری، بی نالمللی مدیریت آب، حسابداری اقتصادی و زیس تمحیطی، حسابداری ردپای آب.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی روش های اجرای حسابداری آب، معرفی و اجرای کارآمدترین روش
%A ابوالحسنی, لیلی
%A خلیلی, احسان
%J آب و توسعه پایدار
%@ 2423-5474
%D 2016

[Download]