ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران , 2016-04-20

عنوان : ( کاربرد حلقه های یادگیری در تحلیل اثربخشی قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه )

نویسندگان: سامان مقیمی بنهنگی , علی باقری , لیلی ابوالحسنی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در دهه های اخیر، تغییرات طبیعی اکوسیستم )مانند تغییر اقلیم( و عوامل اجتماعی )مانند طرز تلقی و نگرش تصمیم گیران حوزه ی مدیریت منابع آبی( چالشهای بزرگی را پیشروی مدیریت پایدار و یکپارچه منابع آب قرار دادهاند. ازطرفی، در طی این مدت سیستم اکولوژیکی اجتماعی با تغییرات مداوم مواجه بوده است. لذا بررسی رفتار سیستم اکولوژیکی اجتماعی در قبال سیاستهایی که بمنظور مواجهه با این تغییرات اتخاذ شدهاند، تصویرروشنتری در رابطه با چالش های بوجود آمده ترسیم می کند. در این راه بررسی و تحلیل فرآیندهای یادگیری یک ابزار مفید و شناخته شده معرفی شده است. در این مقاله حلقههای یادگیری و کاربردشان در تحلیل فرآیندهای یادگیری سیستم اکولوژیکی اجتماعی در قبال قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه ارایه و مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج تحلیل انجام شده نشان داد که حلقهی غالب در بین مسئولان کشور از نوع حلقه اول)تنها تغییر در اقدامات( بوده و همچنین حلقهی غالب یادگیری در بین کشاورزان نیز از نوع حلقهی دوم)تغییر در چارچوب ذهنی افراد( یادگیری میباشد. در این تحلیل هیچگونه نشانهای از حلقهی سوم)تغییر در هنجارها و ساختارهای نهادی(یادگیری در بین بازیگران وجود نداشته است. دلیل عدم موفقیت این قانون را از منظر حلقههای یادگیری میتوان در عدم مشارکت همه گروداران در فرآیند قانونگذاری و همینطور عدم یادگیری از گذشته دانست.

کلمات کلیدی

, حلقه های سه گانه یادگیری, یادگیری اجتماعی, سیستم اکولوژیکی اجتماعی, مدیریت منابع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058923,
author = {سامان مقیمی بنهنگی and علی باقری and ابوالحسنی, لیلی},
title = {کاربرد حلقه های یادگیری در تحلیل اثربخشی قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه},
booktitle = {ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران},
year = {2016},
location = {سندج, ايران},
keywords = {حلقه های سه گانه یادگیری، یادگیری اجتماعی، سیستم اکولوژیکی اجتماعی، مدیریت منابع آب},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T کاربرد حلقه های یادگیری در تحلیل اثربخشی قانون تعیین تکلیف چاههای فاقد پروانه
%A سامان مقیمی بنهنگی
%A علی باقری
%A ابوالحسنی, لیلی
%J ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
%D 2016

[Download]