بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology, دوره (8), شماره (2), سال (2016-9) , صفحات (251-262)

عنوان : ( جریان انرژی در واحدهای سنتی پرورش گاو شیری با تأکید بر انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از تولید الکتریسیته و استفاده از ماشین آلات و تجهیزات )

نویسندگان: عاطفه بیانی , لیلی ابوالحسنی , ناصر شاه نوشی فروشانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش جهت بررسی جریان انرژی و انتشار گاز گلخانه ای دیاکسیدکربن در واحدهای پرورش سنتی گاوهای شیری در استان مازندران اجرا شد. اطلاعات از طریق تکمیل پرسشنامه و مصاحبه حضوری با 26 گاودار در سال1393 جمع آوری شد. نتایج نشان داد که مجموع انرژی های ورودی 28 درصد، پرمصرف ترین نهاده های انرژی / 47 و 5 / 27 مگاژول بوده است. دو نهاده خوراک دام و سوخت به ترتیب با 4 / برای تولید یک لیتر شیر 745 بودند. کارایی انرژی در مقایسه با بهترین حالت مصرف انرژی که مقدار ارزشی آن عدد یک است و نشاندهنده شرایطی است که حداکثر بهرهبرداری از 48 و / 0 به دست آمد. سهم انرژی های تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر در تولید یک لیتر شیر به ترتیب 2 / انرژی وارد شده به سیستم صورت می گیرد، 257 که به دلیل تولید الکتریسیته و استفاده از ماشین آلات منتشر می شود، (N2O ,CH4 ,CO 51/8 درصد محاسبه شد. مجموع گازهای گلخانه ای (شامل 20/622 کیلوگرم دی اکسیدکربن به ازای تولید یک لیتر شیر محاسبه شد. در بین نهاده های مورد بررسی، دو نهاده ماشین ها و تجهیزات و سوخت به 25 درصد، بیشترین انتشار گازهای گلخانه ای را در تولید شیر داشتند. با توجه به یافته ها جایگزین نمودن نهاده های کم مصرف انرژی / 72 و 7 / ترتیب با 3 به جای نهاده های پرمصرف انرژی با نوشتن اصول جیره نویسی صحیح به طوری که افت عملکرد و کاهش بهره وری در خروجی واحدها مشاهده نشود، پیشنهاد می شود. همچنین، با توجه به اینکه ماشین آلات و سوخت بالاترین میزان انتشار گازهای گلخانه ای را به خود اختصاص داده، می تو ان با جایگزین نمودن ماشین آلات با مصرف گاز طبیعی با ماشین آلات با سوخت دیزل از طرفی مقدار انرژی کم تری برای تولید یک لیتر شیر صرف نمود و از طرف دیگر آثار سوء زیست محیطی را به کمترین مقدار خود رساند.

کلمات کلیدی

, بهره وری, ستاده, کارایی انرژی و نهاده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058924,
author = {بیانی, عاطفه and ابوالحسنی, لیلی and شاه نوشی فروشانی, ناصر},
title = {جریان انرژی در واحدهای سنتی پرورش گاو شیری با تأکید بر انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از تولید الکتریسیته و استفاده از ماشین آلات و تجهیزات},
journal = {بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology},
year = {2016},
volume = {8},
number = {2},
month = {September},
issn = {2008-7713},
pages = {251--262},
numpages = {11},
keywords = {بهره وری، ستاده، کارایی انرژی و نهاده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جریان انرژی در واحدهای سنتی پرورش گاو شیری با تأکید بر انتشار گازهای گلخانه ای ناشی از تولید الکتریسیته و استفاده از ماشین آلات و تجهیزات
%A بیانی, عاطفه
%A ابوالحسنی, لیلی
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%J بوم شناسی کشاورزی-Journal of Agroecology
%@ 2008-7713
%D 2016

[Download]