اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران , 2016-02-24

عنوان : ( اولویت بندی بازارهای هدف صادراتی گیاهان دارویی با رویکرد FAHP )

نویسندگان: محمود صبوحی صابونی , نفیسه روحی , مهدی محمودی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لدر سا های اخیر صادرات محصولات غیر نفتی اهمیت زیادی در ارزآوری کشور دارد که گیاهان دارویی از جمله محصولاتی هستند که منافع سرشاری را حاصل می کنند. درمقاله حاضر با استفاده از تحلیل سلسله مراتبی فازی، مقایسات در قالب منطق فازی بررسی شده است. بدین منظور یک ساختار سلسله مراتبی جهت تعیین بهترین بازار هدف صادراتی گیاهان دارویی طراحی شده و در این ساختار سه معیار و شش زیر معیار برای چهار گزینه کشور هدف در نظر گرفته شده است. در پایان نتایج نشان میدهد که معیار دسترسی به بازار با وزن جزیی 5/0بیشترین اهمیت را دارد. افزون برآن کشورامارات با وزن نهایی 0 /72در اولویت اول و کشور عراق، آلمان و ترکیه به ترتیب در الویتهای دیگر قرار دارند.

کلمات کلیدی

, تحلیل سلسله مراتبی فازی, بازار هدف صادراتی, گیاهان دارویی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058931,
author = {صبوحی صابونی, محمود and روحی, نفیسه and محمودی, مهدی},
title = {اولویت بندی بازارهای هدف صادراتی گیاهان دارویی با رویکرد FAHP},
booktitle = {اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران},
year = {2016},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {تحلیل سلسله مراتبی فازی، بازار هدف صادراتی، گیاهان دارویی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اولویت بندی بازارهای هدف صادراتی گیاهان دارویی با رویکرد FAHP
%A صبوحی صابونی, محمود
%A روحی, نفیسه
%A محمودی, مهدی
%J اولین همایش ملی اقتصاد صنعتی ایران
%D 2016

[Download]