سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار , 2015-06-17

عنوان : ( اندازهگیری کارایی واحدهای مرغداری استان خراسان رضوی با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها (DEA )

نویسندگان: محمود صبوحی صابونی , فاطمه ظفرغلامرضازاده نوغان , محمد تیرگری سراجی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف این تحقیق اندازهگیری میزان کارایی واحدهی مرغداری استان خراسان رضوی با استفاده ازرویکرد نهادهمحور است. به همین منظور 30 واحد مرغداری استان (DEA) تحلیل پوششی داده هاخراسان رضوی در نظر گرفته شد و میزان کارایی این واحدها در سال 1391 ادازهگیری شد. نتایج این مطالعه نشان داد که از 30 واحد مورد بررسی سه واحد کارایی 100 درصد داشتند و 16 واحد نیز کارایی کمتر از 90 درصد داشتند. همچنین نتایج بیان کننده این بود که میانگین کارایی در این 30 واحد برابر بادرصد است. با توجه به نتایج این مطالعه افزایش بهروری نهادهها و اعمال سیاستهای حمایتی مناسب در خصوص بازار نهادهها و محصول برای افزایش تولید و بهبود کارایی توصیه میشود.

کلمات کلیدی

, کارایی, واحدهای مرغداری, استان خراسان رضوی, تحلیل پوششی دادهها, رویکرد محور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058932,
author = {صبوحی صابونی, محمود and ظفرغلامرضازاده نوغان, فاطمه and تیرگری سراجی, محمد},
title = {اندازهگیری کارایی واحدهای مرغداری استان خراسان رضوی با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها (DEA},
booktitle = {سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {کارایی، واحدهای مرغداری، استان خراسان رضوی، تحلیل پوششی دادهها، رویکرد محور},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اندازهگیری کارایی واحدهای مرغداری استان خراسان رضوی با استفاده از روش تحلیل پوششی دادهها (DEA
%A صبوحی صابونی, محمود
%A ظفرغلامرضازاده نوغان, فاطمه
%A تیرگری سراجی, محمد
%J سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
%D 2015

[Download]