فلسفه و کلام اسلامی, دوره (49), شماره (1), سال (2016-9) , صفحات (19-34)

عنوان : ( استعاره وجود به مثابه نور در فلسفه ملاصدرا )

نویسندگان: وحید خادم زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لیکاف با نقد دیدگاه ارسطویی دربارۀ استعاره، نظریۀ شناختی استعاره را پایه گذاری کرد. با فرض پذیرش نظریۀ شناختی استعاره، مفاهیم انتزاعی مطرح در فلسفۀ اسلامی نیز به واسطۀ استعاره های مفهومی قابل فهم می شوند. این استعاره ها اغلب به صورت ناخودآگاه از سوی فلاسفه مورد استفاده قرار گرفته اند. وجود به عنوان یکی از مهمترین پایه های فلسفۀ ملاصدرا به واسطۀ استعاره های متعددی مفهوم سازی می شود. استعارۀ «وجود نور است»، تجربۀ متعارف ما از پدیدۀ محسوس نور را در قالب مجموعه ای از توصیفات وارد متافیزیک صدرایی کرده و جهت مفهوم سازی وجود به کار میگیرد. استعارۀ مذکور در متافیزیک و معرفت شناسی صدرایی نقش به سزایی دارد. تشکیک وجود مبتنی بر این استعاره قابل فهم می شود. همچنین بر اساس این استعاره، وجود متصف به ویژگی «ظاهر بذاته و مظهر لغیره» می شود.

کلمات کلیدی

, لیکاف, استعاره, وجود, نور, ملاصدرا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058934,
author = {خادم زاده, وحید},
title = {استعاره وجود به مثابه نور در فلسفه ملاصدرا},
journal = {فلسفه و کلام اسلامی},
year = {2016},
volume = {49},
number = {1},
month = {September},
issn = {2008-9422},
pages = {19--34},
numpages = {15},
keywords = {لیکاف، استعاره، وجود، نور، ملاصدرا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T استعاره وجود به مثابه نور در فلسفه ملاصدرا
%A خادم زاده, وحید
%J فلسفه و کلام اسلامی
%@ 2008-9422
%D 2016

[Download]