مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی, دوره (2), شماره (2), سال (2014-3) , صفحات (127-134)

عنوان : ( تعیین تفاوت ژن PEPCK-C به روش PCR-RFLP و ارتباط آن با صفات عملکردی در مرغان بومی استان خراسان رضوی )

نویسندگان: فرشته قدمگاهی , سعید زره داران , مختارعلی عباسی , مجتبی آهنی آذری , مونا صالحی نسب ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین تفاوت ژن PEPCK-Cدر جمعیت مرغان بومیاستان خراسان رضوی انجام گرفت. این ژن کد کننده آنزیمی با همین نام درون سلول های اغلب موجودات است. این آنزیم نقش کلیدی در چرخه نوسازی گلوکز (گلوکونئوژنز) دارد. دو نوع متفاوت از این ژن وجود دارد. در (PEPCK-M) و نوع میتوکندریایی (PEPCK-C) به شکل های نوع سیتوزولی این پژوهش نمونه های خون به طور تصادفی از 100 قطعه نژاد مرغ بومی منطقه خراسان رضوی جمع آوری شد. دی.ان.ای به روش نمکی بهینه یافته استخراج و سپس با استفاده از یک جفت آغازگر اختصاصی، قطعه ای با طول 1000 جفت باز تولید شد. این قطعه از پیشبر تا اگزون شماره PCR-RFLP را پوشش می دهد. به منظور تعیین ژنوتیپ های مختلف، روش PEPCK-C سه ژن به کار گرفته شد. برای بررسی ارتباط تفاوت این ژن با صفات BstE Π با استفاده از آنزیم برشی BB وAB ،AA استفاده شد. سه الگوی ژنوتیپی SAS نرم افزار ،GLM عملکردی از روش اثر PEPCK-C 0 در این جمعیت مشاهده شد. تفاوت ژن / 0و 19 /35 ،0/ به ترتیب با فراوانی 46 و میانگین وزن (P<0/ وزن در 12 هفتگی ( 0001 ،(P<0/ معنی داری بر صفات وزن تولد ( 01 داشت. اثر تفاوت این ژن روی دیگر صفات مورد (P<0/ تخم مرغ بین 28 تا 32 هفتگی ( 002 بالاترین وزن تولد، BB پژوهش معنی دار نبود. براساس نتایج این پژوهش، پرندگان با ژنوتیپ وزن در 12 هفتگی و میانگین وزن تخم مرغ را داشتند. براساس نتایج این پژوهش انتخاب براساس میتواند در بهبود ژنتیکی صفات وزن بدن و وزن تخم مرغ در مرغان PEPCK-C تفاوت ژن بومی خراسان رضوی موثر باشد.

کلمات کلیدی

, ژن PEPCK, C, تفاوت, صفات عملکردی , مرغ خراسان رضوی , PCR, RFLP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058935,
author = {فرشته قدمگاهی and زره داران, سعید and مختارعلی عباسی and مجتبی آهنی آذری and مونا صالحی نسب},
title = {تعیین تفاوت ژن PEPCK-C به روش PCR-RFLP و ارتباط آن با صفات عملکردی در مرغان بومی استان خراسان رضوی},
journal = {مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی},
year = {2014},
volume = {2},
number = {2},
month = {March},
issn = {2588-5073},
pages = {127--134},
numpages = {7},
keywords = {ژن PEPCK، C، تفاوت، صفات عملکردی ، مرغ خراسان رضوی ، PCR، RFLP},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین تفاوت ژن PEPCK-C به روش PCR-RFLP و ارتباط آن با صفات عملکردی در مرغان بومی استان خراسان رضوی
%A فرشته قدمگاهی
%A زره داران, سعید
%A مختارعلی عباسی
%A مجتبی آهنی آذری
%A مونا صالحی نسب
%J مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی
%@ 2588-5073
%D 2014

[Download]