تحقیقات تولیدات دامی, دوره (1), شماره (1), سال (2012-5) , صفحات (1-7)

عنوان : ( تعیین بهترین میزان توارث نژاد هلشتاین در گاوهای شیری آمیخته بر اساس ترکیب صفات تولیدی و تولید مثلی )

نویسندگان: سعید حسنی , مریم اردلان فر , سعید زره داران , محمدباقر صیادنژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در اصلاح نژاد گاوهای شیری علاوه بر تولید شیر توجه به سایر صفات تولیدی و تولیدمثلی نیز ضرورت دارد. برای تعیین بهترین میزان توارث نژاد هلشتاین در جمعیت گاوهای شیری آمیخته ایران، از رکوردهای دوره اول شیردهی 4917 راس گاو شیری آمیخته که در مرکز اصلاح نژاد دام کشور طی سال های 1370 تا 1386 جمع آوری شده بود، استفاده شد. بررسی روی گاوهای آمیخته با نسبت های مختلف توارث نژاد هلشتاین شامل 5/12، 25، 5/37،50، 5/62،70 و 5/87 درصد انجام شد. ابتدا مولفه های واریانس و کوواریانس فنوتیپی و ژنتیکی صفات تولید شیر، تولید چربی، تعداد روزهای شیردهی و سن اولین زایش با استفاده از روش حداکثر درست نمایی محدود شده و مدل حیوانی یک صفتی و دو صفتی برآورد شدند. سپس شاخص انتخابی برای ترکیب بهینه این صفات ساخته شد و بهترین میزان توارث هلشتاین در آمیخته ها براساس این شاخص با مقایسه میانگین های حداقل مربعات این شاخص برای سطوح مختلف توارث نژاد هلشتاین و رگرسیون خطی ساده تعیین شد. بر اساس این تحقیق بهترین میزان توارث هلشتاین در آمیخته ها 5/87 درصد به دست آمد.

کلمات کلیدی

, آمیخته گری, توراث بهینه هلشتاین, صفات ترکیبی, گاوهای شیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058937,
author = {سعید حسنی and مریم اردلان فر and زره داران, سعید and محمدباقر صیادنژاد},
title = {تعیین بهترین میزان توارث نژاد هلشتاین در گاوهای شیری آمیخته بر اساس ترکیب صفات تولیدی و تولید مثلی},
journal = {تحقیقات تولیدات دامی},
year = {2012},
volume = {1},
number = {1},
month = {May},
issn = {2252-0872},
pages = {1--7},
numpages = {6},
keywords = {آمیخته گری، توراث بهینه هلشتاین، صفات ترکیبی، گاوهای شیری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین بهترین میزان توارث نژاد هلشتاین در گاوهای شیری آمیخته بر اساس ترکیب صفات تولیدی و تولید مثلی
%A سعید حسنی
%A مریم اردلان فر
%A زره داران, سعید
%A محمدباقر صیادنژاد
%J تحقیقات تولیدات دامی
%@ 2252-0872
%D 2012

[Download]