ژنتیک نوین, دوره (6), شماره (3), سال (2011-12) , صفحات (71-78)

عنوان : ( شناسایی چند شکلی ژنهای هورمون رشد pit1 و بتالاکتوگلوبولین در یک گله گاو هلشتاین )

نویسندگان: مریم حیدری , مجتبی آهنی آذری , سعید حسنی , علیرضا خان احمدی , سعید زره داران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این تحقیق به منظور شناسایی چند شکلی ژن های هورمون رشد (GH)، Pit-1 و بتالاکتوگلوبولین (β-LG) در یک گله (103 راسی) گاو هلشتاین انجام شد. نمونه های DNA با روش PCR-RFLP تعیین ژنوتیپ شدند. فراوانی آلل های L و V ژن هورمون رشد به ترتیب 884/0 و 116/0 و فراوانی آلل های A وB برای ژن Pit-1 به ترتیب 170/0 و 830/0 و برای ژن β-LG به-ترتیب 529/0 و 471/0 بدست آمد. بررسی تعادل هاردی- واینبرگ برای لوکوس های مورد نظر بوسیله ی آزمون مربع کای، نشان دهنده وجود تعادل در این جایگاه ها بود.

کلمات کلیدی

, چند شکلی, ژن GH, ژن Pit, 1, ژن β, LG, هلشتاین, PCR, RFLP
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058939,
author = {مریم حیدری and مجتبی آهنی آذری and سعید حسنی and علیرضا خان احمدی and زره داران, سعید},
title = {شناسایی چند شکلی ژنهای هورمون رشد pit1 و بتالاکتوگلوبولین در یک گله گاو هلشتاین},
journal = {ژنتیک نوین},
year = {2011},
volume = {6},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-4439},
pages = {71--78},
numpages = {7},
keywords = {چند شکلی، ژن GH،ژن Pit، 1، ژن β، LG، هلشتاین، PCR، RFLP},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی چند شکلی ژنهای هورمون رشد pit1 و بتالاکتوگلوبولین در یک گله گاو هلشتاین
%A مریم حیدری
%A مجتبی آهنی آذری
%A سعید حسنی
%A علیرضا خان احمدی
%A زره داران, سعید
%J ژنتیک نوین
%@ 2008-4439
%D 2011

[Download]