علوم دامی, دوره (1), شماره (87), سال (2010-9) , صفحات (27-33)

عنوان : ( تاثیر سطوح مختلف سبوس برنج خام و عمل آوری شده در جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی )

نویسندگان: انور آموزمهر , بهروز دستار , محمود شمس شرق , سعید زره داران ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به منظور بررسی اثر سطوح مختلف سبوس برنج خام و عمل آوری شده بر عملکرد جوجه های گوشتی انجام گرفت. تعداد 784 قطعه جوجه گوشتی سویه راس 308 برای مدت 42 روز بر روی بستر پرورش یافتند. یک جیره ذرت – سویا به عنوان تیمار شاهد و جیره های حاوی سطوح 7، 14 و 21 درصد سبوس برنج با و بدون عمل آوری با اسید استیک برای هر یک از دوره های آغازین (1 تا 21 روزگی) و پایانی (22 تا 42 روزگی) بر اساس توصیه انجمن ملی تحقیقات آمریکا با نسبت های مساوی از نظر انرژی و پروتئین تهیه شدند. 7 جیره آزمایشی در 4 تکرار متشکل از 28 قطعه جوجه گوشتی (بصورت مخلوط جنسی) مورد آزمون و مطالعه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که سطح 21 درصد سبوس برنج خام و عمل آوری شده به طور معنی داری باعث کاهش وزن جوجه های گوشتی و افزایش ضریب تبدیل غذایی شد (05/0>P). با افزایش سطح سبوس برنج در جیره به طور معنی داری میانگین مصرف خوراک افزایش یافت. اختلاف معنی داری در ترکیبات لاشه جوجه های گوشتی بین تیمارهای مختلف مشاهده نگردید. بر اساس نتایج آزمایش عمل آوری سبوس برنج با اسید استیک نتوانست سبب بهبود عملکرد جوجه های گوشتی شود.

کلمات کلیدی

, سبوس برنج, عمل آوری, اسید استیک, عملکرد, جوجه گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058941,
author = {انور آموزمهر and بهروز دستار and محمود شمس شرق and زره داران, سعید},
title = {تاثیر سطوح مختلف سبوس برنج خام و عمل آوری شده در جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی},
journal = {علوم دامی},
year = {2010},
volume = {1},
number = {87},
month = {September},
issn = {2588-6436},
pages = {27--33},
numpages = {6},
keywords = {سبوس برنج، عمل آوری، اسید استیک، عملکرد، جوجه گوشتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر سطوح مختلف سبوس برنج خام و عمل آوری شده در جیره بر عملکرد جوجه های گوشتی
%A انور آموزمهر
%A بهروز دستار
%A محمود شمس شرق
%A زره داران, سعید
%J علوم دامی
%@ 2588-6436
%D 2010

[Download]