علوم دامی ایران, دوره (41), شماره (3), سال (2011-3) , صفحات (215-221)

عنوان : ( برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی صفات اقتصادی در گاوهای شیری آمیخته ایران )

نویسندگان: مریم اردلان فر , سعید حسنی , سعید زره داران , محمدباقر صیادنژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برای برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات اقتصادی جمعیت گاوهای آمیخته ایران، از رکوردهای دوره اول شیردهی 3587 تا 4946 راس گاو آمیخته که در مرکز اصلاح نژاد و بهبود تولیدات دامی کشور، طی سال‎های 1370 تا 1386 جمع‎آوری شده بود استفاده گردید. بررسی بر روی گاوهای آمیخته با نسبت‎های مختلف توارث نژاد هلشتاین شامل 5/12، 25، 5/37،50، 5/62، 75 و 5/87 درصد انجام شد. صفات مورد بررسی در این تحقیق شامل تولید شیر، درصد و مقدار چربی، طول دوره شیردهی و سن اولین زایش بود. توارث‎پذیری صفات با استفاده از یک مدل حیوانی تک صفتی برآورد شد. برای محاسبه هتروزیس از مدل ژنتیکی افزایشی- غالبیت و روش حداقل مربعات وزنی استفاده گردید. مقادیر توارث‎پذیری صفات تولید شیر، مقدار و درصد چربی شیر، تعداد روزهای شیردهی و سن اولین زایش به ترتیب 08/0± 30/0، 09/0± 56/0، 10/0± 85/0، 10/0± 27/0 و 09/0± 54/0 برآورد شد. هتروزیس برای صفات مذکور نیز به ترتیب 16/23، 20/6، 22/0-، 90/18 و 30/1- درصد به دست آمد، ولی مقادیر به دست آمده برای درصد چربی شیر و سن اولین زایش معنی‎دار نبود ) 05/0(p >. مدل افزایشی- غالبیت بر ای تمام صفات مورد مطالعه کافی تشخیص داده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که با افزایش سهم توارث نژاد هلشتاین در آمیخته‎ها، به جز در مورد درصد چربی شیر، سایر صفات مورد مطالعه بهبود یافتند.

کلمات کلیدی

, مدل افزایشی, غالبیت, گاوهای شیری آمیخته, هتروزیس, حداکثر درستنمائی محدود شده
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058951,
author = {مریم اردلان فر and سعید حسنی and زره داران, سعید and محمدباقر صیادنژاد},
title = {برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی صفات اقتصادی در گاوهای شیری آمیخته ایران},
journal = {علوم دامی ایران},
year = {2011},
volume = {41},
number = {3},
month = {March},
issn = {2008-4773},
pages = {215--221},
numpages = {6},
keywords = {مدل افزایشی، غالبیت، گاوهای شیری آمیخته، هتروزیس، حداکثر درستنمائی محدود شده},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد پارامترهای ژنتیکی برخی صفات اقتصادی در گاوهای شیری آمیخته ایران
%A مریم اردلان فر
%A سعید حسنی
%A زره داران, سعید
%A محمدباقر صیادنژاد
%J علوم دامی ایران
%@ 2008-4773
%D 2011

[Download]