علوم دامی ایران, دوره (41), شماره (4), سال (2011-3) , صفحات (343-349)

عنوان : ( برآورد روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی برخی صفات رشد و درجه پوست در گوسفند قره‎گل )

نویسندگان: سعید حسنی , امید امام وردی , سعید زره داران , مجتبی آهنی آذری , همایون فرهنگ فر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

داده‎های مورد استفاده در مطالعه حاضر مربوط به صفات وزن تولد، وزن در سنین 1، 3، 6، 9 و 12 ماهگی و درجه پوست بود که طی سال‎های 1373 تا 1381 در ایستگاه پرورش و اصلاح نژاد گوسفند قره‎گل سرخس جمع‎آوری شده بود. بهترین پیش بینی نااریب خطی از ارزش‎های اصلاحی پیش‎بینی و روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی به ترتیب از طریق تابعیت میانگین ارزش اصلاحی بر سال تولد، میانگین ارزش فنوتیپی بر سال تولد و تفاوت حاصل از روندهای فنوتیپی و ژنتیکی برآورد شد. پیش‎بینی ارزش اصلاحی بر اساس مدل دام تک صفتی و با روش معادلات مختلط انجام گرفت. روند ژنتیکی برای وزن‎های تولد، 1، 3، 6، 9 و 12 ماهگی و درجه پوست به ترتیب 001/0±013/0، 004/0±034/0، 010/0±119/0، 013/0±087/0، 018/0±127/0 و 019/0±119/0 کیلوگرم در سال و 019/0±257/0 امتیاز در سال به دست آمد. همچنین برای صفات فوق روند فنوتیپی به ترتیب 005/0±151/0-، 023/0±116/0-، 035/0±268/0، 052/0±185/0، 065/0±443/0 و 078/0±559/0 کیلوگرم در سال و 048/0±235/0- امتیاز در سال و روند محیطی به ترتیب 004/0±164/0-، 019/0±151/0-، 025/0±149/0، 039/0±098/0، 047/0±316/0 و 059/0±440/0کیلوگرم در سال و 029/0±492/0- امتیاز در سال برآورد شد.

کلمات کلیدی

, صفات اقتصادی, انتخاب, گوسفند, تغییرات ژنتیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058952,
author = {سعید حسنی and امید امام وردی and زره داران, سعید and مجتبی آهنی آذری and همایون فرهنگ فر},
title = {برآورد روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی برخی صفات رشد و درجه پوست در گوسفند قره‎گل},
journal = {علوم دامی ایران},
year = {2011},
volume = {41},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-4773},
pages = {343--349},
numpages = {6},
keywords = {صفات اقتصادی، انتخاب، گوسفند، تغییرات ژنتیکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد روند ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی برخی صفات رشد و درجه پوست در گوسفند قره‎گل
%A سعید حسنی
%A امید امام وردی
%A زره داران, سعید
%A مجتبی آهنی آذری
%A همایون فرهنگ فر
%J علوم دامی ایران
%@ 2008-4773
%D 2011

[Download]