علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (16), شماره (1), سال (2010-3) , صفحات (1-10)

عنوان : ( تاثیر مکمل پروپیلن گلیکول و نمک های کلسیمی اسید چرب بلند زنجیر بر پارامترهای خونی، تولید و ترکیب شیر گاوهای شیری )

نویسندگان: عبدالرضا حسین دوست , تقی قورچی , سعید زره داران , نریمان میراعلمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور مطالعه اثرات مکمل پروپیلن گلیکول و نمک های کلسیمی اسید چرب بلندزنجیر بر پارامترهای خونی و تولید گاوهای شیری، آزمایشی به صورت فاکتوریل (2×2) در قالب طرح چرخشی متوازن شامل 4 جیره غذایی، 4 دوره آزمایشی 21 روزه و 8 راس گاو شیرده انجام شد. تیمارهای آزمایشی شامل دو سطح صفر و 450 گرم پروپیلن گلیکول در جیره روزانه و صفر و 5/2 درصد مکمل چربی براساس ماده خشک جیره های آزمایشی بودند. نتایج آزمایش نشان داد که اثرات متقابلی بین مکمل پروپیلن گلیکول و نمک های کلسیمی اسید چرب وجود ندارد. مقدار گلوکز خون در اثر استفاده از مکمل پروپیلن گلیکول به طور معنی داری افزایش یافت (05/0P<). مقدار بتاهیدروکسی بوتیرات خون نیز در تیمار حاوی پروپیلن گلیکول به طور معنی داری کمتر بود (05/0P<). ولی غلظت تری گلیسرید، نیتروژن اوره ای و کلسترول خون در اثر استفاده از پروپیلن گلیکول از لحاظ آماری معنی دار نبود (05/0P>). استفاده از مکمل پروپیلن گلیکول تاثیر معنی داری بر ماده خشک مصرفی، تغییرات وزن بدن، تولید شیر، درصد پروتئین، چربی، لاکتوز، ماده خشک و ماده خشک بدون چربی شیر نداشت (05/0P>). مقدار بتاهیدروکسی بوتیرات، گلوکز، تری گلیسرید، نیتروژن اوره ای در خون هنگام استفاده از نمک های کلسیمی اسید چرب تغییر معنی داری نداشت (05/0P>). اما مقدار کلسترول خون هنگام استفاده از نمک های کلسیمی اسید چرب در جیره به طور معنی داری افزایش یافت (05/0P<). مقدار تولید شیر و همچنین درصد چربی، پروتئین، لاکتوز، ماده خشک و ماده خشک بدون چربی در شیر هنگام استفاده از نمک های کلسیمی اسید چرب تغییرات معنی داری را نشان نداد (05/0P>). مقدار ماده خشک مصرفی نیز هنگام استفاده از نمک های کلسیمی اسید چرب به طور معنی داری کاهش داشت (05/0P<).

کلمات کلیدی

, پروپیلن گلیکول, نمک های کلسیمی اسید چرب, کتوز, گاو شیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058955,
author = {عبدالرضا حسین دوست and تقی قورچی and زره داران, سعید and نریمان میراعلمی},
title = {تاثیر مکمل پروپیلن گلیکول و نمک های کلسیمی اسید چرب بلند زنجیر بر پارامترهای خونی، تولید و ترکیب شیر گاوهای شیری},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2010},
volume = {16},
number = {1},
month = {March},
issn = {1028-3099},
pages = {1--10},
numpages = {9},
keywords = {پروپیلن گلیکول، نمک های کلسیمی اسید چرب، کتوز، گاو شیری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر مکمل پروپیلن گلیکول و نمک های کلسیمی اسید چرب بلند زنجیر بر پارامترهای خونی، تولید و ترکیب شیر گاوهای شیری
%A عبدالرضا حسین دوست
%A تقی قورچی
%A زره داران, سعید
%A نریمان میراعلمی
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2010

[Download]