پژوهشهای علوم دامی ایران, دوره (2), شماره (1), سال (2011-3) , صفحات (33-41)

عنوان : ( تاثیر شکل فیزیکی جیره بر سن از شیر گیری، مصرف ماده خشک ومتابولیت های پلاسمای خون گوساله های شیری )

نویسندگان: علیرضا فروغی , نورمحمد تربتی نژاد , جلیل قاسمی نژاد , سعید زره داران , عباسعلی ناصریان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: 1/ به منظور بررسی اثر فرآیند فیزیکی خوراک شروع کننده بر عملکرد و متابولیتهای خونی گوساله های شیری 18 راس گوساله ماده براون سوئیس ( 239/5 ) انتخاب و به طور تصادفی در تیمارها قرار گرفتند. تیمارها عبارت بودند از : خوراک شروع کننده به صورت آسیاب شده (شاهد)، خوراک شروع ± کننده به صورت پلت کامل، خوراک شروع کننده به صورت پلت که تمام جو و نیمی از ذرت آن خیسانده و غلتک خورده بود و از لحاظ پروتئین خامیکسان بودند. افزایش وزن، میزان مصرف خوراک شروع کننده، ضریب تبدیل غذایی تحت تاثیر تیمارها اختلاف معنی داری نگرفتند. سن از شیرگیری و بیشتر از تیمارهای دیگر بود. قابلیت هضم پروتئین خام و ماده آلی در تیمار شاهد کمتر از تیمارهای (M) میزان مصرف ماده خشک شیر در تیمار شاهداختلاف معنی داری وجود نداشت. تیمارها اثری بر غلظت گلوکز خون نداشتند (H) و پلت و غلات غلتک خورده (P) دیگر بود ولی بین تیمار پلت کامل از تیمارهای دیگر بیشتر بود. نتیجه این آزمایش نشان داد که پلت کردن خوراک و غلتک زدن (M) ولی غلظت نیتروژن اوره ای خون در تیمار شاهدغلات باعث کاهش سن ازشیرگیری و کاهش مصرف شیر گوساله ها در دوره شیرخوارگی می شود ولی بر مصرف خوراک و افزایش وزن آنها تا پایان زمان از شیرگیری تاثیری ندارد.

کلمات کلیدی

, گوساله شیری, فرآوری, پلت, سن از شیرگیری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058957,
author = {علیرضا فروغی and نورمحمد تربتی نژاد and جلیل قاسمی نژاد and زره داران, سعید and ناصریان, عباسعلی},
title = {تاثیر شکل فیزیکی جیره بر سن از شیر گیری، مصرف ماده خشک ومتابولیت های پلاسمای خون گوساله های شیری},
journal = {پژوهشهای علوم دامی ایران},
year = {2011},
volume = {2},
number = {1},
month = {March},
issn = {2008-3106},
pages = {33--41},
numpages = {8},
keywords = {گوساله شیری، فرآوری، پلت، سن از شیرگیری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر شکل فیزیکی جیره بر سن از شیر گیری، مصرف ماده خشک ومتابولیت های پلاسمای خون گوساله های شیری
%A علیرضا فروغی
%A نورمحمد تربتی نژاد
%A جلیل قاسمی نژاد
%A زره داران, سعید
%A ناصریان, عباسعلی
%J پژوهشهای علوم دامی ایران
%@ 2008-3106
%D 2011

[Download]