پژوهش های علوم دامی, دوره (4), شماره (1), سال (2011-3) , صفحات (89-97)

عنوان : ( برآورد همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی صفات عملکرد و کیفیت تخم مرغ در مرغان بومی استان یزد )

نویسندگان: حکیمه امامقلی بگلی , سعید زره داران , سعید حسنی , علیرضا خان احمدی , مختارعلی عباسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: برای برآورد همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی صفات عملکرد با صفات مربوط به کیفیت خارجی و داخلی تخم مرغ از اطلاعات نسل ششم مرغان بومی یزد استفاده شد. برای این منظور، صفات عملکرد 4198 مرغ و کیفیت 1200 تخم مرغ مربوط به مرغان بومی یزد جمع آوری گردید. همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی صفات مربوط به عملکرد و کیفیت تخم مرغ به وسیله مدل حیوانی چند صفتی از طریق روش حداکثر درستنمائی محدود شده با استفاده از نرم افزار ASREML برآورد گردید. همبستگی ژنتیکی وزن 8 و 12 هفتگی و وزن بلوغ جنسی با وزن تخم مرغ مثبت (به ترتیب 42/0، 55/0 و 43/0) و با مقاومت پوسته تخم مرغ منفی (به ترتیب 36/0-، 49/0- و 25/0-) برآورد گردید. همچنین، همبستگی ژنتیکی وزن 12 هفتگی و وزن بلوغ جنسی با صفات ارتفاع سفیده، وزن سفیده و زرده و واحد هاو مثبت بود. بر اساس نتایج این تحقیق، انتخاب برای افزایش رشد می تواند باعث تولید تخم مرغ های با وزن و کیفیت داخلی بالاتر ولی با مقاومت پوسته کمتر شود. بنابراین، به نظر می رسد انتخاب برای افزایش رشد به همراه انتخاب برای بهبود مقاومت پوسته، راهکار اصلاح نژادی مناسبی برای مرغان بومی یزد باشد.

کلمات کلیدی

, حداکثر درستنمائی محدود شده, مرغ یزد, همبستگی ژنتیکی, واحد هاو, وزن بلوغ جنسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058959,
author = {حکیمه امامقلی بگلی and زره داران, سعید and سعید حسنی and علیرضا خان احمدی and مختارعلی عباسی},
title = {برآورد همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی صفات عملکرد و کیفیت تخم مرغ در مرغان بومی استان یزد},
journal = {پژوهش های علوم دامی},
year = {2011},
volume = {4},
number = {1},
month = {March},
issn = {2008-5125},
pages = {89--97},
numpages = {8},
keywords = {حداکثر درستنمائی محدود شده، مرغ یزد، همبستگی ژنتیکی، واحد هاو، وزن بلوغ جنسی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی صفات عملکرد و کیفیت تخم مرغ در مرغان بومی استان یزد
%A حکیمه امامقلی بگلی
%A زره داران, سعید
%A سعید حسنی
%A علیرضا خان احمدی
%A مختارعلی عباسی
%J پژوهش های علوم دامی
%@ 2008-5125
%D 2011

[Download]