ژئو پلیتیک - Geopolitics Quarterly, دوره (12), شماره (2), سال (2016-9) , صفحات (73-104)

عنوان : ( بررسی و تحلیل الگوی فضایی پراکنش آراء در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری ایران )

نویسندگان: سیدهادی زرقانی , مرتضی رضوی نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

جغرافیای انتخابات در حقیقت کاربست جغرافیای سیاسی در نتایج انتخاباتی بر حسب حوزههای اداری است و در آن نقش عوامل و عناصر جغرافیایی در فرایند گزینش سیاسی شهروندان در قالب انتخابات سطوح محلی، ملی و فراملی مورد بررسی و تبیین قرار میگیرد. مطالعه الگوی آراء کاندیداها و عوامل جغرافیایی مؤثر بر آن یکی از موضوعات مطرح در جغرافیای انتخابات است. بهعبارت دیگر، تصمیم سیاسی رأیدهندگان و توزیع جغرافیایی آراء کاندیداها در مناطق مختلف، در قالب الگوهای فضایی آرای کاندیداها قابل مطالعه است. این الگوهای جغرافیای و فضایی در آراء بازتابی از تمایزات و خواست گروههای اجتماعی- اقتصادی یا گروههای قومی و نژادی است و هر چه خواستهای مردم در مناطق متنوعتر باشد پیوستگی در الگوی رأی نیز از بین خواهد رفت. پژوهش حاضر بهدنبال بررسی و تحلیل الگوهای آراء کاندیداها در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران است. این پژوهش از حیث ماهیت و روش توصیفی – تحلیلی است و تلاش شده است تفاوتهای فضایی آراء کاندیداها استخراج و در ،Arc GIS با استفاده از مدل نقاط شکست در محیط نرم افزار قالب نقشهها نمایش داده شوند. نتایج پژوهش منطبق بر نقشههای کروپلت نشان میدهد در الگوی رأی کاندیداها بهویژه آقای رضایی، قالیباف و روحانی متغیر همسایگی نقش برجستهای داشته است. علاوه بر این الگوی رأی آقای جلیلی متأثر از متغیر ایدئولوژیک، آقای رضایی متأثر از متغیر قومیت، آقای قالیباف متأثر از عملکرد در کسوت شهردار تهران و آقای روحانی پیروز انتخابات متأثر از متغیر قومیت و مذهب و بهعبارت دقیقتر رأی اقلیتهای اکولوژیک، اقتصاد سیاسی و الگوی رأی سلسله مراتب نیازها بوده است.

کلمات کلیدی

, جغرافیای انتخابات, تحلیل فضایی, انتخابات یازدهم ریاست جمهوری, روش نقاط شکست طبیعی, ایران.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058961,
author = {زرقانی, سیدهادی and مرتضی رضوی نژاد},
title = {بررسی و تحلیل الگوی فضایی پراکنش آراء در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری ایران},
journal = {ژئو پلیتیک - Geopolitics Quarterly},
year = {2016},
volume = {12},
number = {2},
month = {September},
issn = {1735-4331},
pages = {73--104},
numpages = {31},
keywords = {جغرافیای انتخابات، تحلیل فضایی، انتخابات یازدهم ریاست جمهوری، روش نقاط شکست طبیعی، ایران.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی و تحلیل الگوی فضایی پراکنش آراء در انتخابات یازدهم ریاست جمهوری ایران
%A زرقانی, سیدهادی
%A مرتضی رضوی نژاد
%J ژئو پلیتیک - Geopolitics Quarterly
%@ 1735-4331
%D 2016

[Download]