مهندسی مکانیک مدرس, دوره (16), شماره (11), سال (2017-2) , صفحات (113-122)

عنوان : ( ارزیابی الگوریتم برخوردی نمونه گیری های برنولی ساده شده در تحلیل جریان رقیق شده نانو-فوریه )

نویسندگان: المیرا طاهری , احسان روحی گل خطمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در مطالعه¬ی حاضر رفتار همگرایی روش شبیه سازی مستقیم مونت کارلو (DSMC) به طور گسترده¬ای مورد بررسی قرار گرفته است. الگوریتم نمونه گیری¬های برنولی ساده شده (SBT) برای شبیه سازی مساله انتقال حرارت هدایت یک بعدی نانو فوریه که شامل گاز رقیق شده¬ی محبوس شده بین دو صفحه¬ی موازی با طول بی¬نهایت و با دماهای نابرابر می¬باشد؛ استفاده شده است. این بررسی¬ با مقایسه¬ی ضرایب چند جمله¬ای سوناین (a_k) که از نتایج DSMC بدست آمده¬اند با نتایج تئوری چپمن انسکاگ (CE) دنبال شده است. همچنین رفتار همگرایی پارامترهای شار حرارتی و نسبت رسانایی حرارتی محاسبه شده¬ی از DCMC (KDSMC) به مقدار پیش¬بینی شده از تئوری تقریب نامحدود CE (K)، مطالعه شده است. دقت عددی روش DSMC با پارامترهای گام زمانی، اندازه¬ی سلول و تعداد ذرات درون هر سلول محدود می¬شود. وابستگی روش SBT به این خطاهای گسسته سازی با روش برخورد مرسوم شمارنده¬ی غیر زمانی (NTC) مقایسه شده است. نتایج بدست آمده نشان می¬دهد که روش SBT می¬تواند با تعداد کمتری از ذرات درون هر سلول نسبت به روش NTC به نتایج تحلیلی چندجمله¬ای سوناین دست یابد. همچنین در روش SBT پارامتر موثر در همگرایی نسبت Δx/Δt می¬باشد که باید به دقت تعیین شود. با کاهش تعداد ذرات درون هر سلول حتی به 1 ذره، در نسبت ثابت Δx/Δt، روش SBT می¬تواند به نتایجی با دقت بالا برسد درحالی که جواب¬های روش استاندارد NTC از مقدار صحیح منحرف می¬شود.

کلمات کلیدی

, شبیه سازی مستقیم مونت کارلو, الگوریتم نمونه گیری¬های برنولی ساده شده, چپمن انسکاگ, خطاهای گسسته سازی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058963,
author = {طاهری, المیرا and روحی گل خطمی, احسان},
title = {ارزیابی الگوریتم برخوردی نمونه گیری های برنولی ساده شده در تحلیل جریان رقیق شده نانو-فوریه},
journal = {مهندسی مکانیک مدرس},
year = {2017},
volume = {16},
number = {11},
month = {February},
issn = {1027-5940},
pages = {113--122},
numpages = {9},
keywords = {شبیه سازی مستقیم مونت کارلو، الگوریتم نمونه گیری¬های برنولی ساده شده، چپمن انسکاگ، خطاهای گسسته سازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی الگوریتم برخوردی نمونه گیری های برنولی ساده شده در تحلیل جریان رقیق شده نانو-فوریه
%A طاهری, المیرا
%A روحی گل خطمی, احسان
%J مهندسی مکانیک مدرس
%@ 1027-5940
%D 2017

[Download]