پژوهشنامه ادب حماسی, دوره (12), شماره (21), سال (2016-10) , صفحات (65-83)

عنوان : ( نام دهی در شخصیت پردازی: فتنه یا آزاده؟ )

نویسندگان: سمیرا بامشکی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فردوسی و نظامی هر دو داستان بهرام‌گور و کنیزش را در شکارگاه روایت کرده‌اند. در این پژوهش به چگونگی فرآیند اسم‌گذاریِ «متفاوتِ» یک «شخصیّتِ واحد» در این دو روایت پرداخته می‌شود. بررسی شخصیّت‌پردازی با تمرکز بر مقولة «فرآیند نام‌دهیِ شخصیّت‌ها» نکته‌ایست که در پژوهش‌ها کم‌تر بدان توجّه شده است و نگارنده در این مقاله بر آن تمرکز می‌کند. نام کنیزکِ بهرام در روایتِ فردوسی «آزاده» و در روایت نظامی «فتنه» است. پرسشِ اصلی نگارنده در این پژوهش عبارت است از این‌که در این داستان شخصیّت‌پردازی از طریق نام‌های تمثیلی (نمادین) چگونه تقویّت می‌شود؟ برای تحلیل این امر، بررسی چگونگیِ شخصیّت‌پردازی و کانون‌سازی ضروریست. طبق نتیجة بدست آمده، نام‌گذاری‌ها با «ژانرهایِ» این روایت‌ها کاملاً متناسب و هماهنگ است. به‌عبارت دیگر،‌ تفاوت میان دیدگاه و انگیزه‌های فردوسی و نظامی که به خلق ژانرهای متفاوت نیز می‌انجامد، سبب روایت‌گری و بالتّبع نام‌گذاری‌هایِ متفاوت دو شاعر در داستانی یگانه شده است.

کلمات کلیدی

بهرام و کنیزک؛ شاهنامه؛ ‌ هفت‌پیکر؛ نام‌دهی؛
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058967,
author = {بامشکی, سمیرا},
title = {نام دهی در شخصیت پردازی: فتنه یا آزاده؟},
journal = {پژوهشنامه ادب حماسی},
year = {2016},
volume = {12},
number = {21},
month = {October},
issn = {2322-5793},
pages = {65--83},
numpages = {18},
keywords = {بهرام و کنیزک؛ شاهنامه؛ ‌ هفت‌پیکر؛ نام‌دهی؛ شخصیّت‌پردازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نام دهی در شخصیت پردازی: فتنه یا آزاده؟
%A بامشکی, سمیرا
%J پژوهشنامه ادب حماسی
%@ 2322-5793
%D 2016

[Download]