تحقیقات بازاریابی نوین, دوره (6), شماره (6), سال (2015-2) , صفحات (55-74)

عنوان : ( بررسی تأثیر فروش گرایی و تخصص نیروی فروش بر عملکرد نیروی فروش با توجه به نقش واسط اعتماد مشتری (مطالعه موردی: نمایندگی های فروش خودروهای وارداتی در سطح شهر مشهد) )

نویسندگان: مجتبی پورسلیمی , آذر کفاش پور , سیده صنم حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بدیهی است که تمامی تلاشها و فعالیتهای بشر برای رسیدن به سرانجام و غایتی معلوم و معین صورت میگیرد و در عرصه بازرگانی و تجارت سرانجام فعالیت یک شخص، یک تیم و یا یک شرکت و سازمان، به موفقیت آن ان در ف روش وابسته است و این موفقیت در گروی فعالیت و ق درت ف روش و عملک رد فروش ندگان اس ت. ب ا توج ه ب ه ارت ای وس ی مصرفکننده و فروشنده در صنعت خودرو و تأثیرگذاری ب ایی رفت ار فروش نده ب ر تص میم خری دار، مس یله اص لی ای ن پژوهش بررسی تأثیر فروشگرایی و تخصص نیروی فروش بر عملک رد نی روی ف روش ب ا توج ه ب ه نق ش واس د اعتم اد مشتری است. پژوهش حاضر دارای ماهیتی کاربردی بوده و در آن پنج فرضیه مطروح ه از س وی نگارن ده ب ا روش روش نف ر از نیروه ای ف روش در 47 پیمایش ی- توص یفی اث ات ش ده اس ت. داده ه ای ای ن پ ژوهش ب ا نزرس نجی از می ان نمایندگی های فروش خودروهای وارداتی در سطح شهر مشهد و از طریق پرسش نامه، جم آوری گردی ده اس ت. روای ی ب رای هم ه 7/4 سازه از طریق تحلیل عاملیِ تأییدی مورد بررسی قرار گرفته است و ضریب آلفای کرون ا ب زر ت ر از متغیرها پایایی آن را مورد تأیید قرار داد. تحلیل آماری دادهه ا ب ا اس تفاده از رو ش م دل س ازی مع ادیت س اختاری و ب ا صورت گرفت. تجزیه و تحلیل دادههای جم آوری شده نشان میده د ک ه ف ی م ا ب ین »SmartPLS«استفاده از نرم افزار فروشگرایی و تخصص نیروی فروش با عملکرد نیروی فروش و همچنین بین فروشگرایی و تخص ص نی روی ف روش ب ا اعتماد مشتری به نیروی فروش رابطه مث ت معنیداری وجود دارد. بین اعتماد مشتری به نی روی ف روش و عملک رد نی روی فروش نیز این رابطه مشاهده میشود.

کلمات کلیدی

, اعتماد مشتری, تخصص نیروی فروش, عملکرد نیروی فروش, فروش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058968,
author = {پورسلیمی, مجتبی and کفاش پور, آذر and حسینی, سیده صنم},
title = {بررسی تأثیر فروش گرایی و تخصص نیروی فروش بر عملکرد نیروی فروش با توجه به نقش واسط اعتماد مشتری (مطالعه موردی: نمایندگی های فروش خودروهای وارداتی در سطح شهر مشهد)},
journal = {تحقیقات بازاریابی نوین},
year = {2015},
volume = {6},
number = {6},
month = {February},
issn = {2228-7744},
pages = {55--74},
numpages = {19},
keywords = {اعتماد مشتری، تخصص نیروی فروش، عملکرد نیروی فروش، فروش گرایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تأثیر فروش گرایی و تخصص نیروی فروش بر عملکرد نیروی فروش با توجه به نقش واسط اعتماد مشتری (مطالعه موردی: نمایندگی های فروش خودروهای وارداتی در سطح شهر مشهد)
%A پورسلیمی, مجتبی
%A کفاش پور, آذر
%A حسینی, سیده صنم
%J تحقیقات بازاریابی نوین
%@ 2228-7744
%D 2015

[Download]