علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (16), شماره (1), سال (2010-3)

عنوان : ( اثر شکل خوراک (پلت و آردی)، سطوح مواد مغذی و انرژی قابل متابولیسم بر عملکرد جوجه های گوشتی )

نویسندگان: اکبر یعقوبفر , رحمت سمیعی , بهروز دستار , سعید زره داران , فریدون نیک نفس , وحید تقی زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش با استفاده از طرح کاملاً تصادفی با روش فاکتوریل 2×2 که شامل 4 تیمار آزمایشی و 8 تکرار (25 قطعه در هر تکرار) و در مجموع تعداد 800 قطعه جوجه خروس گوشتی سویه تجاری راس 308 صورت گرفت. نتایج به دست آمده از آزمایش نشان داد که استفاده از جیره های غذایی پلت شده و با سطح حداکثر مواد مغذی و انرژی قابل متابولیسم سبب بهبود افزایش وزن زنده و عدم افزایش خوراک مصرفی و ضریب تبدیل خوراک نسبت به جیره های با سطح حداقل و به صورت آردی در جوجه های گوشتی می گردد که در این شرایط، استفاده بهینه از توان ژنتیکی جوجه های گوشتی به عمل آمد.

کلمات کلیدی

, خوراک پلت و آردی, مواد مغذی, انرژی قابل متابولیسم, جوجه گوشتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058971,
author = {اکبر یعقوبفر and رحمت سمیعی and بهروز دستار and زره داران, سعید and فریدون نیک نفس and وحید تقی زاده},
title = {اثر شکل خوراک (پلت و آردی)، سطوح مواد مغذی و انرژی قابل متابولیسم بر عملکرد جوجه های گوشتی},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2010},
volume = {16},
number = {1},
month = {March},
issn = {1028-3099},
keywords = {خوراک پلت و آردی، مواد مغذی، انرژی قابل متابولیسم، جوجه گوشتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر شکل خوراک (پلت و آردی)، سطوح مواد مغذی و انرژی قابل متابولیسم بر عملکرد جوجه های گوشتی
%A اکبر یعقوبفر
%A رحمت سمیعی
%A بهروز دستار
%A زره داران, سعید
%A فریدون نیک نفس
%A وحید تقی زاده
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2010

[Download]