علوم دامی ایران, دوره (40), شماره (4), سال (2010-3) , صفحات (63-70)

عنوان : ( برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات مهم اقتصادی در مرغان بومی استان یزد )

نویسندگان: حکیمه امامقلی بگلی , سعید زره داران , سعید حسنی , مختارعلی عباسی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در تحقیق حاضر از رکوردهای مربوط به صفات وزن بدن در سنین 8 و 12 هفتگی، تعداد تخم مرغ در سه ماه اول تولید، میانگین وزن تخم مرغ (در سنین 28، 30 و 32 هفتگی) و سن بلوغ جنسی مرغان بومی استان یزد طی سال های 1380 تا 1388 استفاده شد. پارامترهای ژنتیکی و فنوتیپی با استفاده از مدل حیوانی یک و دو صفتی توسط نرم افزار ASREML برآورد شد. وراثت پذیری های وزن بدن در سنین 8 و 12 هفتگی، سن بلوغ جنسی، تعداد تخم مرغ و وزن تخم مرغ به ترتیب 01/0±32/0، 02/0±37/0، 02/0±21/0، 0/0± 14/0 و 02/0± 24/0 برآورد شد. همبستگی ژنتیکی وزن بدن در 8 و 12 هفتگی با سن بلوغ جنسی به ترتیب 05/0±21/0- و 05/0±28/0- برآورد گردید. همچنین همبستگی ژنتیکی سن بلوغ جنسی با تعداد تخم مرغ و وزن تخم مرغ به ترتیب 02/0±95/0- و 07/0±29/0 برآورد شد. روند ژنتیکی صفات مذکور طی 6 نسل انتخاب نیز با استفاده از تابعیت ارزش اصلاحی بر نسل برآورد شد. روند ژنتیکی صفات وزن بدن در 8 و 12 هفتگی، سن بلوغ جنسی، تعداد تخم مرغ و وزن تخم مرغ به ترتیب 55/9 گرم، 35/15 گرم، 03/0- روز، 031/0 عدد و 037/0 گرم تخمین زده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که کاهش سن بلوغ جنسی باعث افزایش تعداد تخم مرغ خواهد شد.

کلمات کلیدی

, همبستگی ژنتیکی , سن بلوغ جنسی , تعداد تخم مرغ , وراثت پذیری , مدل حیوانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058972,
author = {حکیمه امامقلی بگلی and زره داران, سعید and سعید حسنی and مختارعلی عباسی},
title = {برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات مهم اقتصادی در مرغان بومی استان یزد},
journal = {علوم دامی ایران},
year = {2010},
volume = {40},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-4773},
pages = {63--70},
numpages = {7},
keywords = {همبستگی ژنتیکی ، سن بلوغ جنسی ، تعداد تخم مرغ ، وراثت پذیری ، مدل حیوانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات مهم اقتصادی در مرغان بومی استان یزد
%A حکیمه امامقلی بگلی
%A زره داران, سعید
%A سعید حسنی
%A مختارعلی عباسی
%J علوم دامی ایران
%@ 2008-4773
%D 2010

[Download]