علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (15), شماره (5), سال (2008-4) , صفحات (9-19)

عنوان : ( تاثیر سطوح مختلف ویتامین های E و C در رقیق کننده های شیر و تریس بر خصوصیات اسپرم قوچ آتابای در شرایط مایع )

نویسندگان: بهمن پریزادیان کاوان , یوسف جعفری آهنگری , سعید زره داران ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر سطوح مختلف ویتامین های E و C در رقیق کننده های شیر و تریس بر خصوصیات اسپرم قوچ آتابای در شرایط مایع بود. منی از شش راس قوچ جمع آوری و بلافاصله با هم مخلوط شدند. نمونه های منی در رقیق کننده های شیر و تریس تیمارهای مختلف را دریافت نمودند. خصوصیات اسپرم، شامل درصد اسپرم های متحرک و زنده مورد ارزیابی قرار گرفتند. این آزمایش به صورت فاکتوریل 5×3×3 با استفاده از طرح کاملاً تصادفی انجام شد. تیمارها شامل سطوح مختلف ویتامین E (صفر، 30 و 60 میکروگرم در میلی لیتر)، ویتامین C (صفر، 150 و 300 میکروگرم در میلی لیتر) و زمان های مختلف نگهداری (صفر، 4، 8، 12 و 24 ساعت) بودند. نتایج نشان داد که تاثیر ویتامین E بر درصد تحرک و زنده مانی اسپرم ها در رقیق کننده های شیر و تریس معنی دار بود (01/0>P). تاثیر ویتامین C بر درصد تحرک اسپرم ها در رقیق کننده تریس معنی دار بود (05/0>P). اثر زمان های مختلف نگهداری (صفر، 4، 8، 12 و 24 ساعت) بر درصد تحرک و زنده مانی اسپرم ها در رقیق کننده های شیر و تریس معنی دار بودند (01/0>P). مقایسه میانگین بر اساس آزمون دانکن نشان داد که بیشترین درصد تحرک (42/69 درصد) و زنده مانی اسپرم ها (62/71 درصد) در رقیق کننده تریس حاوی 30 میکروگرم در میلی لیتر ویتامین E، به دست می آید. بنابراین به منظور نگهداری اسپرم قوچ آتابای در شرایط مایع استفاده از ویتامین های E و C در رقیق کننده تریس و استفاده از ویتامینE در رقیق کننده شیر توصیه می شود.

کلمات کلیدی

, خصوصیات اسپرم, ویتامین E, ویتامین C, قوچ اتابای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058976,
author = {بهمن پریزادیان کاوان and یوسف جعفری آهنگری and زره داران, سعید},
title = {تاثیر سطوح مختلف ویتامین های E و C در رقیق کننده های شیر و تریس بر خصوصیات اسپرم قوچ آتابای در شرایط مایع},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2008},
volume = {15},
number = {5},
month = {April},
issn = {1028-3099},
pages = {9--19},
numpages = {10},
keywords = {خصوصیات اسپرم، ویتامین E، ویتامین C،قوچ اتابای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر سطوح مختلف ویتامین های E و C در رقیق کننده های شیر و تریس بر خصوصیات اسپرم قوچ آتابای در شرایط مایع
%A بهمن پریزادیان کاوان
%A یوسف جعفری آهنگری
%A زره داران, سعید
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2008

[Download]