علوم کشاورزی و منابع طبیعی, دوره (15), شماره (5), سال (2009-3) , صفحات (1-8)

عنوان : ( بررسی تاثیر سطوح مختلف ویتامین های E و C در رقیق کننده های شیر و تریس بر خصوصیات اسپرم قوچ آتابای در شرایط منجمد )

نویسندگان: بهمن پریزادیان کاوان , یوسف جعفری آهنگری , سعید زره داران ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این مطالعه بررسی تاثیر سطوح مختلف ویتامین های E و C در رقیق کننده های شیر و تریس بر خصوصیات اسپرم قوچ آتابای در شرایط منجمد بود. منی از شش راس قوچ آتابای با استفاده از مهبل مصنوعی جمع آوری گردید و سپس نمونه های مناسب با هم مخلوط شدند. نمونه های منی تحت تاثیر تیمارهای مختلف در رقیق کننده های شیر و تریس قرار گرفتند و خصوصیات اسپرم ها، شامل درصد اسپرم های متحرک و زنده به وسیله میکروسکوپ الکترونیکی مورد ارزیابی قرار گرفت. این آزمایش به صورت فاکتوریل 3×3 در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. عامل اول، سطوح مختلف ویتامین E (0، 30 و 60 میکروگرم در میلی لیتر) و عامل دوم، سطوح مختلف ویتامین C (0، 150 و 300 میکروگرم در میلی لیتر) بودند. نتایج این آزمایش نشان داد که تاثیر ویتامین E بر درصد تحرک و زنده مانی اسپرم ها در رقیق کننده های شیر و تریس معنی دار بود (01/0>P). تاثیر ویتامین C بر درصد تحرک و زنده مانی اسپرم ها در رقیق کننده های شیر و تریس معنی دار نبود

کلمات کلیدی

, ویتامین های E و C, خصوصیات اسپرم, شرایط منجمد, قوچ آتابای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058977,
author = {بهمن پریزادیان کاوان and یوسف جعفری آهنگری and زره داران, سعید},
title = {بررسی تاثیر سطوح مختلف ویتامین های E و C در رقیق کننده های شیر و تریس بر خصوصیات اسپرم قوچ آتابای در شرایط منجمد},
journal = {علوم کشاورزی و منابع طبیعی},
year = {2009},
volume = {15},
number = {5},
month = {March},
issn = {1028-3099},
pages = {1--8},
numpages = {7},
keywords = {ویتامین های E و C، خصوصیات اسپرم، شرایط منجمد، قوچ آتابای},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر سطوح مختلف ویتامین های E و C در رقیق کننده های شیر و تریس بر خصوصیات اسپرم قوچ آتابای در شرایط منجمد
%A بهمن پریزادیان کاوان
%A یوسف جعفری آهنگری
%A زره داران, سعید
%J علوم کشاورزی و منابع طبیعی
%@ 1028-3099
%D 2009

[Download]