دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست , 2016-05-25

عنوان : ( تاثیر نوع پوشش گیاهی بر ویژگیهای فیزیکی خاک و کربن آلی )

نویسندگان: اعظم گرمئی , حجت امامی , رضا خراسانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تخریب اراضی و ویژگیهای فیزیکی خاک متاثر از پوشش گیاهی است. پژوهش حاضر به منظور تاثیر نوع پوشش گیاهی و درصد آسمانه گیاهی بر روی عوامل فیزیکی و شمیایی در قالب طرح کاملا تصادفی به صورت فاکتوریل انجام گرفت. آزمایش در سه تکرار بر با تیمارهای گیاهی شامل گل گاوزبان، شاهتره و خاکشیر انجام شد. برای بررسی اثرات درصد پوشش گیاهی، آسمانه های گیاهی شامل خاک بدون پوشش گیاهی (صفر درصد تراکم یا شاهد)، 20-30 % ) تراکم متوسط) ، 40-60% (تارکم متوسط) و بیش از 70 درصد آسمانه گیاهی (تراکم زیاد) در نظر گرفته شد و ویژگیهای فیزیکی خاک مثل میانگین وزنی قطر خاکدانه های تر، سرعت نفوذ آب در خاک، شاخص پایداری ساختمان و کربن آلی خاک اندازهگیری شدند. نتایج نشان داد که با افزایش آسمانه گیاهی مقدار میانگین وزنی قطر خاکدانه ها افزایش یافت و بیشترین مقدار آن مربوط به پوشش گیاهی گل گاوزبان بود. بیشترین و کمترین میزان نفوذ آب در خاک به ترتیب در تیمارهای شاه تره و خاکشیر مشاهده شد. اختلاف معنی داری در رابطه با میزان کربن آلی در تیمار شاهتره با دو تیمار دیگر به دست آمد و و با افزایش آسمانه گیاهی میزان آن نیز افزایش یافت. از آنجایی که شاخص پایداری ساختمان خاک با میزان کربن آلی خاک رابطه مستقیمی دارد بیشترین مقدار شاخص پایداری ساختمان خاک در پوشش گیاهی شاه تره مشاهده شد.

کلمات کلیدی

, پوشش گیاهی, نفوذ آب در خاک, کربن آلی, شاخص پایداری ساختمان خاک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1058982,
author = {گرمئی, اعظم and امامی, حجت and خراسانی, رضا},
title = {تاثیر نوع پوشش گیاهی بر ویژگیهای فیزیکی خاک و کربن آلی},
booktitle = {دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست},
year = {2016},
location = {ايران},
keywords = {پوشش گیاهی، نفوذ آب در خاک، کربن آلی، شاخص پایداری ساختمان خاک},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تاثیر نوع پوشش گیاهی بر ویژگیهای فیزیکی خاک و کربن آلی
%A گرمئی, اعظم
%A امامی, حجت
%A خراسانی, رضا
%J دومین کنفرانس علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیست
%D 2016

[Download]