علوم انسانی اسلامی, دوره (4), شماره (10), سال (2016-4) , صفحات (58-68)

عنوان : ( نقش تعهد مذهبی و سبک دلبستگی بزرگسالان در کیفیت روابط زناشویی با میانجی گری متغیر سبک دلبستگی در زوج های تازه مزدوج )

نویسندگان: ریحانه یوسفی پور , سیدعلی کیمیایی , حسین کارشکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مطالعه حاضر با هدف پیش بینی کیفیت روابط زناشویی از روی متغیر های تعهد مذهبیو سبک دلبستگی بزرگسالان در زوج های تازه مزدوج انجام شد. روش این تحقیق توصیفی از نوعهمبستگی و تحلیل مسیر و جامعه آماری در این پژوهش زوج های جوان مراجعه کننده به مراکزتفریحی، زیارتی و فرهنگی سطح شهر مشهد بود که تعداد 336 زن و شوهر( 186 = مردان و 186=زنان) به طور در دسترس انتخاب شدند و به پرسش نامه های پایبندی مذهبی جان بزرگی،پرسشنامه بازنگری شده دلبستگی بزرگسالان کولینز و رید و سازگاری زناشویی پاسخ دادند. نتایجنشان داد تعهد مذهبی و سبک دلبستگی با سازگاری زناشویی رابطه معنادار دارند و تعهد مذهبیبا میانجیگری سبک دلبستگی نقشی موثر در کیفیت روابط زوجین دارد. این یافته ها ضرورت توجهمتولیان را به شناساندن ارزش های دینی به افراد و به کارگیری مفاهیم و آموزه های دینی درفرایند مشاوره و روان درمانی را مورد تاکید قرار می دهد.

کلمات کلیدی

, تعهد مذهبی, سبک دلبستگی بزرگسالان, کیفیت روابط
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058987,
author = {یوسفی پور, ریحانه and کیمیایی, سیدعلی and کارشکی, حسین},
title = {نقش تعهد مذهبی و سبک دلبستگی بزرگسالان در کیفیت روابط زناشویی با میانجی گری متغیر سبک دلبستگی در زوج های تازه مزدوج},
journal = {علوم انسانی اسلامی},
year = {2016},
volume = {4},
number = {10},
month = {April},
issn = {4719-2148},
pages = {58--68},
numpages = {10},
keywords = {تعهد مذهبی، سبک دلبستگی بزرگسالان، کیفیت روابط زناشویی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش تعهد مذهبی و سبک دلبستگی بزرگسالان در کیفیت روابط زناشویی با میانجی گری متغیر سبک دلبستگی در زوج های تازه مزدوج
%A یوسفی پور, ریحانه
%A کیمیایی, سیدعلی
%A کارشکی, حسین
%J علوم انسانی اسلامی
%@ 4719-2148
%D 2016

[Download]