پژوهش های تولیدات دامی, دوره (7), شماره (13), سال (2016-9) , صفحات (70-76)

عنوان : ( تاثیر سطوح مختلف پودر کرم خاکی (Eisenia fetida) بر عملکرد، خصوصیات لاشه و پارامترهای خونی در جوجه های گوشتی )

نویسندگان: حمید غلامی , محمود شمس شرق , مهدی ضرابی , سعید زره داران ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آزمایش حاضر به منظور تعیین اثر سطوح مختلف پودر کرم­خاکی (Eisenia fetida) بر عملکرد، خصوصیات لاشه و پارامترهای خونی جوجه­های گوشتی انجام شد. بدین منظور از یک طرح کاملاً تصادفی با چهار سطح پودر کرم­خاکی (صفر، 2، 4 و 6 درصد) با استفاده از 96 قطعه جوجه نر یک روزه سویه راس استفاده شد. هر تیمار آزمایشی شامل چهار تکرار و در هر تکرار شش قطعه جوجه قرار گرفت. جوجه­ها به مدت شش هفته جیره­های آزمایشی را دریافت کردند. در پایان دوره آزمایش از هر واحد آزمایشی دو قطعه جوجه کشتار شد. نتایج نشان داد که استفاده از سطح دو درصد پودر کرم­خاکی به­طور معنی­داری سبب افزایش وزن بدن و مصرف خوراک شد (05/0>P)، در حالی که اثری بر ضریب تبدیل خوراک نداشت. درصد عضله سینه جوجه­های تغذیه شده با سطوح 2، 4 و 6 درصد از پودر کرم­خاکی به­طور معنی­داری بیش­تر از گروه شاهد بود (05/0>P)، این در حالی است که استفاده از پودر کرم­خاکی اثری بر دیگر خصوصیات (درصد لاشه، درصد ران و چربی محوطه بطنی) نداشت. جوجه­های تغذیه شده با پودر کرم­خاکی، LDL کمتر و HDL خون بیش­تری نسبت به گروه شاهد داشتند (05/0>P). با توجه به نتایج این آزمایش، استفاده از 2 درصد پودر کرم­خاکی سبب افزایش وزن نهایی، مصرف خوراک، درصد عضله سینه، سطح HDL و کاهش سطح LDL خون جوجه­های گوشتی می­شود.

کلمات کلیدی

, جوجه گوشتی, پودر کرم خاکی, عملکرد, خصوصیات لاشه, پارامترهای خونی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058989,
author = {حمید غلامی and محمود شمس شرق and مهدی ضرابی and زره داران, سعید},
title = {تاثیر سطوح مختلف پودر کرم خاکی (Eisenia fetida) بر عملکرد، خصوصیات لاشه و پارامترهای خونی در جوجه های گوشتی},
journal = {پژوهش های تولیدات دامی},
year = {2016},
volume = {7},
number = {13},
month = {September},
issn = {2251-8622},
pages = {70--76},
numpages = {6},
keywords = {جوجه گوشتی، پودر کرم خاکی، عملکرد، خصوصیات لاشه، پارامترهای خونی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر سطوح مختلف پودر کرم خاکی (Eisenia fetida) بر عملکرد، خصوصیات لاشه و پارامترهای خونی در جوجه های گوشتی
%A حمید غلامی
%A محمود شمس شرق
%A مهدی ضرابی
%A زره داران, سعید
%J پژوهش های تولیدات دامی
%@ 2251-8622
%D 2016

[Download]