آرشیو توانبخشی, دوره (17), شماره (2), سال (2016-7) , صفحات (178-187)

عنوان : ( تاثیر هشت هفته بازی های اصلاحی بر میزان انحنای کایفوز و قدرت عضلات تنه کودکان کم توان ذهنی )

نویسندگان: لیلا احمدنژاد , احمد ابراهیمی عطری , ناهید خوشرفتاریزدی , یحیی سخنگویی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف در جامعه ما گروه وسیعی از کودکان و بزرگسالان هستند که به گونه ای خاص از نظر جنبه های فکری، جسمی، عاطفی یا ویژگی های رفتاری با دیگر همسالان خود تفاوت دارند. یکی از این اقشار آسیب پذیر کودکان کم توان ذهنی هستند که به علت شرایط ذهنی و روانی ویژه درمقایسه با افراد سالم تحرک کمتری دارند و به همین علت به ضعف های جسمانی-حرکتی دچار می شوند. براین اساس با توجه به نیاز این کودکان به بازی برای ایجاد شادابی و نبود پژوهش هایی در زمینه حرکات اصلاحی در قالب بازی، هدف از انجام این پژوهش تاثیر هشت هفته بازی های اصلاحی بر میزان انحنای کایفوز و قدرت عضلات تنه کودکان کم توان ذهنی بود. روش بررسی برای انجام این تحقیق 30 کودک کم توان ذهنی مبتلا به ناهنجاری کایفوز با زاویه کایفوز بیشتر از 40 درجه به طورتصادفی به دو گروه 15 نفره تجربی با میانگین سنی 8/2±06/12 سال، قد 1/0±4/1 متر و وزن 38/1±3/42 کیلوگرم و گروه کنترل با میانگین سنی 8/2±2/12 سال، قد 9/0±4/1 متر و وزن 3/1±6/43 کیلوگرم تقسیم شدند. هر دو گروه از نظر ویژگی های آنتروپومتریک باهم همسان بودند. برای اندازه گیری زاویه کایفوز از خط کش منعطف و برای بررسی قدرت عضلات بازکننده ستون فقرات از دستگاه دینامومتر استفاده شد. گروه تجربی طی یک دوره هشت هفته ای (سه جلسه در هفته) بازی های اصلاحی منتخب را انجام دادند. در این مدت گروه کنترل هیچ گونه تمرینی را تجربه نکردند. پس از پایان تمرینات، میزان انحنای کایفوز و قدرت عضلات بازکننده تنه هر دو گروه باردیگر ارزیابی شد. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از نسخه 16 نرم افزار SPSS و برای بررسی اختلاف بین دو گروه از آزمون تی مستقل در سطح 05/0 استفاده شد (05/0P≤). یافته ها نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین دو گروه تجربی و کنترل در میزان انحنای کایفوز (t=4/41 و P=0/001) و قدرت عضلات بازکننده تنه (t=3/15 و P=0/004) بعد از هشت هفته تمرینات اصلاحی منتخب اختلاف معناداری وجود داشت و گروه تجربی بهبودیِ معناداری داشتند. نتیجه گیری با توجه به نتایج تحقیق حاضر مبنی بر تاثیر بازی های اصلاحی بر میزان انحنای کایفوز و قدرت عضلات تنه کودکان کم توان ذهنی و نیاز این کودکان به حفظ زندگی مستقل و رفع ناهنجاری های جسمانی پیشنهاد می شود پروتکل های بازی درمانی به منظور رفع ناهنجاری های جسمانی این کودکان انجام شود.

کلمات کلیدی

, حرکات اصلاحی, کایفوز, قدرت عضلات بازکننده, کم توان ذهنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1058991,
author = {لیلا احمدنژاد and ابراهیمی عطری, احمد and خوشرفتاریزدی, ناهید and یحیی سخنگویی},
title = {تاثیر هشت هفته بازی های اصلاحی بر میزان انحنای کایفوز و قدرت عضلات تنه کودکان کم توان ذهنی},
journal = {آرشیو توانبخشی},
year = {2016},
volume = {17},
number = {2},
month = {July},
issn = {1607-2960},
pages = {178--187},
numpages = {9},
keywords = {حرکات اصلاحی، کایفوز، قدرت عضلات بازکننده، کم توان ذهنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر هشت هفته بازی های اصلاحی بر میزان انحنای کایفوز و قدرت عضلات تنه کودکان کم توان ذهنی
%A لیلا احمدنژاد
%A ابراهیمی عطری, احمد
%A خوشرفتاریزدی, ناهید
%A یحیی سخنگویی
%J آرشیو توانبخشی
%@ 1607-2960
%D 2016

[Download]