آب و توسعه پایدار, دوره (3), شماره (1), سال (2016-9) , صفحات (31-46)

عنوان : ( بازخوردهای کلان ا قتصادی- زیست محیطی اتخاذ سیاست )

نویسندگان: ناصر شاه نوشی فروشانی , سمیه نقوی , الهه اعظم رحمتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه به بررسی تبعات افزایش جمعیت بر روی کیفیت زندگی، با نگاه ویژه به منابع طبیعی و محیط زیست درحال کاهش کشور، پرداخته که تجزیه و تحلیل آن برای دوره 16 ساله ) 1394 - 1378 ( صورت گرفته است. از آنجا که آب یکی از مهم ترین عوامل رشد و توسعه کشورها م یباشد و افزایش روزافزون جمعیت، رشد صنعت، گسترش شهرنشینی و تغییر سبک زندگی و ضرورت تأمین امنیت غذایی پایدار در کنار کاهش مداوم منابع آب و سوء مدیریت، کم آبی را به بحرانی جدی تبدیل کرده است؛ لذا در مطالعه حاضر با استفاده از شبکه علّی بیزین، رابطه بین افزایش جمعیت و بحران منابع آبی کشور تبیین شده و اثرات این بحران بر شاخص ها و متغیرهای کلان اقتصادی و تبعات ناشی از آن مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که با افزایش نرخ رشد جمعیت، بحران آب بیشتر شده و اثرات اقتصادی بحران آب شامل افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ بیکاری و کاهش نرخ رشد اقتصادی بوده و اثرات اجتماعی آن نیز شامل کاهش میزان دسترسی به آب سالم و بهداشتی می باشد. بنابراین با توجه به اثرات زیست محیطی مانند جدی شدن مسئله بحران آب، آلودگی هوا و گرم شدن کره زمین، سیاس تهای جمعیتی در سطح کلان باید ب هگونه ای اتخاذ شود که تبعات منفی بر منابع طبیعی و محی طزیست کشور به همراه نداشته باشد.

کلمات کلیدی

, بحران آب, رشد جمعیت, شبکه علّی بیزین, متغیرهای کلان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059015,
author = {شاه نوشی فروشانی, ناصر and نقوی, سمیه and اعظم رحمتی, الهه},
title = {بازخوردهای کلان ا قتصادی- زیست محیطی اتخاذ سیاست},
journal = {آب و توسعه پایدار},
year = {2016},
volume = {3},
number = {1},
month = {September},
issn = {2423-5474},
pages = {31--46},
numpages = {15},
keywords = {بحران آب، رشد جمعیت، شبکه علّی بیزین، متغیرهای کلان اقتصادی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازخوردهای کلان ا قتصادی- زیست محیطی اتخاذ سیاست
%A شاه نوشی فروشانی, ناصر
%A نقوی, سمیه
%A اعظم رحمتی, الهه
%J آب و توسعه پایدار
%@ 2423-5474
%D 2016

[Download]