دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشینهای کشاورزی) و مکانیزاسیون , 2016-08-30

عنوان : ( اثرات زیست محیطی تولید چای در استان گیلان با ارزیابی چرخه حیات )

نویسندگان: امین نیکخواه کلاچاهی , سرور خرم دل , سعید فیروزی , هانی حمزه کلکناری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ارزیابی چرخه حیات ) LCA ( رویکردی برای مطالعه اثرات زیست محیطی تولید محصول یا انجام یک فعالیت است که براسااس دوشاخص میزان مصرف منابع و انتشار آلایندهها محاسبه میگردد. بدین منظور، این مطالعه با هدف ارزیابی اثارات زیسات محیطاینظام تولید چای در شرایط آب و هوایی استان گیلان با استفاده از LCA انجام شد. بمنظور تجزیه و تحلیل اثرات زیست محیطی، ازروش 14141 ISO به ازای یک واحد عملکردی معادل با یک تن برگ چای استفاده شد. در گام اول، ممیزی چرخه حیاات، میازانمصرف نهادهها و انتشار آلایندهها به ازای یک واحد عملکردی تعیین شد. در مرحله بعد، ارزیابی تأثیر چرخه حیات انجاام گرفات وبر اساس شاخصهایی اطلاعات مرحله قبل، در هفت گروه تأثیر شامل گرمایش جهانی، اسیدیته، اوتریفیکاسیون بومنظام خشاکی،تغییر کاربری اراضی، تخلیه منابع فسیلی، تخلیه منابع فسفات و تخلیه منابع پتاسیم دستهبندی شدند. در نهایت، بعد از نرمالساازی 1/ 1 و 10 /42 ،2/31 ،1/14 ،1/05 ،1/32 ،1/ و وزنیدهی دادهها، شاخص نهایی در این گروههاای تاأثیر باه ترتیاا معاادل باا 10محاسبه شد و بیشترین پتانسیل برای آسیا به محیط زیست در تولید چای در استان گیلان برای تخلیاه مناابع فسایلی محاسابخه گردید. شاخص زیست محیطی ) EcoX ( و تخلیه منابع (RDI) 2 به دست آمد. بدین ترتیا، بمنظور / 1 و 52 / نیز به ترتیا برابر 90کاهش اثرات زیست محیطی نظام تولید چای میتوان از روشهای مختلف مدیریت نظام زراعی همچون کااربرد نهااده هاای آلای،تناوب زراعی و خاکورزی حداقل بهره جست.

کلمات کلیدی

, ارزیابی چرخه حیات, اسیدیته, اوتریفیکاسیون, شاخص تخلیه منابع, گرمایش جهانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059021,
author = {نیکخواه کلاچاهی, امین and خرم دل, سرور and سعید فیروزی and حمزه کلکناری, هانی},
title = {اثرات زیست محیطی تولید چای در استان گیلان با ارزیابی چرخه حیات},
booktitle = {دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشینهای کشاورزی) و مکانیزاسیون},
year = {2016},
location = {مشهد مقدس, ايران},
keywords = {ارزیابی چرخه حیات، اسیدیته، اوتریفیکاسیون، شاخص تخلیه منابع، گرمایش جهانی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثرات زیست محیطی تولید چای در استان گیلان با ارزیابی چرخه حیات
%A نیکخواه کلاچاهی, امین
%A خرم دل, سرور
%A سعید فیروزی
%A حمزه کلکناری, هانی
%J دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشینهای کشاورزی) و مکانیزاسیون
%D 2016

[Download]