دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا , 2016-09-29

عنوان : ( بررسی آزمایشگاهی خصوصیات پدیده چگالش تماس مستقیم جت بخار در جریان آب در لوله عمودی )

نویسندگان: سامان زارع , محمد پسندیده فرد , محمدحسین جمال خو , محسن قاضی خانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش، آزمایشهایی جهت بررسی چگالش تماس مستقیم بخار در جریان آب درون لوله عمودی مربعی شکل انجام شده است. در این مطالعه، مشخصههای چگالش شامل طول توده، ضریب انتقال حرارت متوسط و عدد ناسلت وتأثیر پارامترهای موثر جریان، شامل شار جرمی بخار، دما و رینولدز آب برای روی هر مشخصه بررسی شده است. طول بیبعد و ضریب انتقال حرارت نیز به ترتیب در بازه0.5 تا 5.1 و MW/m2K 0.716 تا 3.131 به دست آمده است. درپایان، رابطه ای تجربی برای پیش بینی طول بی بعد توده بخار، ضریب متوسط انتقال حرارت و عدد ناسلت بر پایه سه پارامتر بی بعد شارجرمی بخار بیبعد، پتانسیل محرک چگالش و عدد رینولدز آب ارائه شده است که تطابق خوبی باداده های تجربه نشان میدهد.

کلمات کلیدی

, چگالش تماس مستقیم, تغییر فاز, بررسی آزمایشگاهی, تزریق بخار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059037,
author = {زارع, سامان and پسندیده فرد, محمد and جمال خو, محمدحسین and قاضی خانی, محسن},
title = {بررسی آزمایشگاهی خصوصیات پدیده چگالش تماس مستقیم جت بخار در جریان آب در لوله عمودی},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {چگالش تماس مستقیم، تغییر فاز، بررسی آزمایشگاهی، تزریق بخار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی آزمایشگاهی خصوصیات پدیده چگالش تماس مستقیم جت بخار در جریان آب در لوله عمودی
%A زارع, سامان
%A پسندیده فرد, محمد
%A جمال خو, محمدحسین
%A قاضی خانی, محسن
%J دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا
%D 2016

[Download]