دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا , 2016-09-29

عنوان : ( تدوین نقشه رژیم چگالش برای پدیده چگالش تماس مستقیم جت بخار در جریان آب در لوله عمودی )

نویسندگان: سامان زارع , محمد پسندیده فرد , محمدحسین جمال خو , محسن قاضی خانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چگالش تماس مستقیم به طور گستره در کاربردهای صنعتی که نیازمند انتقال حرارت و جرم با بازده بالاتر هستند، مورد استفاده قرار میگیرد. آزمایشها و تحلیلهای عددی متعددی در خصوص این پدیده در آب ساکن استخر انجام شده است؛ با این حال، چگالش تماس مستقیم بخار در جریان آب هنوز به طور کامل بررسی نشده است. در این پژوهش، آزمایشهایی جهت بررسی چگالش تماس مستقیم بخار در جریان آب درون لوله عمودی مربعی شکل انجام شده است. دراین مطالعه، شکل توده بخار، که از مشخصههای اصلی چگالش میباشد، بررسی و چهار شکل مختلف توده )نیم کرهای،مخروطی، استوانهای و واگرا( در این پژوهش آزمایشگاهی مشاهده شده است. توزیع این شکلها بهوسیله یک نمودار سه بعدی رژیم چگالش که تابع سه پارامتر شار جرمی بخار، دمای آب و رینولدز جریان آب است نیز ارائه شده است.

کلمات کلیدی

, نقشه رژیم چگالش, چگالش تماس مستقیم, تغییر فاز, بررسی آزمایشگاهی, تزریق بخار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059038,
author = {زارع, سامان and پسندیده فرد, محمد and جمال خو, محمدحسین and قاضی خانی, محسن},
title = {تدوین نقشه رژیم چگالش برای پدیده چگالش تماس مستقیم جت بخار در جریان آب در لوله عمودی},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {نقشه رژیم چگالش، چگالش تماس مستقیم، تغییر فاز، بررسی آزمایشگاهی، تزریق بخار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تدوین نقشه رژیم چگالش برای پدیده چگالش تماس مستقیم جت بخار در جریان آب در لوله عمودی
%A زارع, سامان
%A پسندیده فرد, محمد
%A جمال خو, محمدحسین
%A قاضی خانی, محسن
%J دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا
%D 2016

[Download]