سی و یکمین امین کنفرانس بین المللی برق , 2016-10-24

عنوان : ( تعیین شرایط فیزیکی رله های حفاظتی جهت تعیین بازه تعمیر و نگهداری پیشگیرانه (مطالعه موردی: شبکه برق منطقهای خراسان) )

نویسندگان: یاسر دامچی , مرتضی عباس قربانی , حبیب رجبی مشهدی , جواد ساده , سیدمجتبی روحانی , محمد عرب ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رله های حفاظتی با عملکرد مناسب، نقش بسزایی در حفظ قابلیت اطمینان شبکه قدرت در سطح مطلوب دارند. این تجهیزات با رفع خطا ناحیه حفاظتی خودشان در کمترین زمان ممکن و عدم عملکردنابجا برای خطای خارج از ناحیه حفاظتی خودشان، سبب کاهش خسارات ناشی از رقع خطا در شبکه قدرت میگردند. بنابراین برای داشتن حداکثر احتمال دسترسی به رلههای حفاظتی و حداقل عملکرداشتباه آنها، این تجهیزات باید در فواصل زمانی مناسب تحت تعمیر ونگهداری پیشگیرانه قرار بگیرند. شرایط فیزیکی رلههای حفاظتی یکی ازعوامل تعیین کننده بازه تعمیر و نگهداری پیشگیرانه آنها است. در این مقاله روشی برای تعیین شرایط فیزیکی رلههای حفاظتی با توجه به عوامل مختلفی از جمله سازنده و سابقه عملکرد رله های حفاظتی پیشنهادشده است. برای تعیین سابقه عملکرد رلههای حفاظتی چگونگی عملکردآنها در طول شش سال از سال 1385 تا سال 1390 از روی دفترچه گزارشهای بررسی حوادث شبکه برق منطقهای خراسان جمعآوری واستخراج شده است. با توجه به روش پیشنهادی، شرایط فیزیکی رله های حفاظتی کلیه پستهای شبکه مذکور تعیین شده و سپس این تجهیزات نسبت به یکدیگر رتبهبندی میشوند.

کلمات کلیدی

, رله های حفاظتی, تعمیر و نگهداری پیشگیرانه, شرایط فیزیکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059039,
author = {دامچی, یاسر and عباس قربانی, مرتضی and رجبی مشهدی, حبیب and ساده, جواد and روحانی, سیدمجتبی and محمد عرب},
title = {تعیین شرایط فیزیکی رله های حفاظتی جهت تعیین بازه تعمیر و نگهداری پیشگیرانه (مطالعه موردی: شبکه برق منطقهای خراسان)},
booktitle = {سی و یکمین امین کنفرانس بین المللی برق},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {رله های حفاظتی، تعمیر و نگهداری پیشگیرانه، شرایط فیزیکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تعیین شرایط فیزیکی رله های حفاظتی جهت تعیین بازه تعمیر و نگهداری پیشگیرانه (مطالعه موردی: شبکه برق منطقهای خراسان)
%A دامچی, یاسر
%A عباس قربانی, مرتضی
%A رجبی مشهدی, حبیب
%A ساده, جواد
%A روحانی, سیدمجتبی
%A محمد عرب
%J سی و یکمین امین کنفرانس بین المللی برق
%D 2016

[Download]