پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک , 2016-11-15

عنوان : ( بررسی رفتار لرزه ای سدهای سنگریزه ای با رویه بتنی بر روی پی آبرفتی )

نویسندگان: منوچهر نیازمند , علی اخترپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از بهترین انواع سدهای خاکی و سنگریزه ای، سدهای سنگریزه ای با رویه بتنی می باشد که از دهه 70میلادی در دنیا گسترش روزافزونی داشته است. در کشور ما نیز طرح و اجرای این نوع سدها در حال گسترش است. با توجه به استعداد لرزه خیزی بالا در اکثر مناطق کشور، ضرورت مطالعه رفتار سدهای خاکی و سنگریزه ای تحت بارگذاری زلزله مهم به نظر می آید. رفتار دال رویه یکی از نگرانی های موجود در بررسی رفتار سد سنگریزه ای بارویه بتنی به هنگام زلزله، خصوصا ًزلزله های شدید می باشد. امکان وقوع ترک خوردگی و شکست در دال رویه در این نوع سد تحت زلزله های شدید وجود دارد که می تواند موجب نشت آب مخزن به بدنه سد و به خطر افتادن پایداری سد گردد. ضمنا در این نوع سدها عموما آبرفت برداشت می گردد که با توجه به بار مالی زیاد برداشتن آبرفت و طولانی شدن شدن زمان اجرا ، بررسی امکان ساخت این سدها بر بستر آبرفتی امری ضروری است. در این مقاله با انجام تحلیل های دینامیکی دوبعدی با استفاده از نرم افزار اجزاء محدود،PLAXIS8.6 رفتار سد پیرتقی بر روی پی آبرفتی متراکم به ضخامت 30 متر به هنگام زلزله های شدید مورد بررسی قرار می گیرد و تأثیر پارامترهایی مانند سختی مصالح و مشخصات تحریک ورودی در این مقاله بررسی شده است. در این مدلسازی پارامترهای مصالح سنگریز، با استفاده از مدل الاستوپلاستیک سخت شونده دینامیکی Hs Small، تعیین گردیده و دال رویه به صورت الاستیک فرض شده است. بررسی ها نشان می دهد احتمال ترک خوردگی دال رویه در سطح زلزله بالا (MCL) وجود داشته ولی درصورتیکه نواحی انتقالی بطور مناسب طراحی و اجرا گردد، این نشت منجر به تخریب سد نخواهد گردید.

کلمات کلیدی

, سد سنگریزه ای با رویه بتنی, مدل الاستو-پلاستیک سخت شونده, آنالیز دینامیکی, بستر آبرفتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059040,
author = {منوچهر نیازمند and اخترپور, علی},
title = {بررسی رفتار لرزه ای سدهای سنگریزه ای با رویه بتنی بر روی پی آبرفتی},
booktitle = {پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سد سنگریزه ای با رویه بتنی، مدل الاستو-پلاستیک سخت شونده، آنالیز دینامیکی، بستر آبرفتی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی رفتار لرزه ای سدهای سنگریزه ای با رویه بتنی بر روی پی آبرفتی
%A منوچهر نیازمند
%A اخترپور, علی
%J پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک
%D 2016

[Download]