فقه و اصول, دوره (48), شماره (105), سال (2016-9) , صفحات (9-28)

عنوان : ( مبانی مشترک اصول فقه و هرمنوتیک کلاسیک در فهم متن )

نویسندگان: علیرضا آزاد , تکتم آزاد , فاطمه لعل روشن ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مسائل مهم علوم دینی و علوم انسانی، فهم معنای متن است. هرمنوتیک یکی از شاخه های علوم انسانی است که به بحث در مبانی نظری تفسیر و فهم متن می پردازد. علم اصول فقه نیز هدف مشابهی را دنبال میکند زیرا وظیفهی آن، استنباط حکم شرعی از متون و منابع دینی است و از این روست که اصولیان - در بحث الفاظ – ناگزیر به کشف قواعد فهم متون هستند. با توجه به زمینه های مشترکی که میان این دو رشته علمی وجود دارد، مطالعه تطبیقی میان آنها ضروری به نظر می رسد تا با شناخت مبانی مشترک، بتوانیم از اصول و موازین متقن فهم متن درک بهتری داشته باشیم. از آنجا که در میان شاخه های هرمنوتیک، هرمنوتیک کلاسیک نزدیکی بیشتری با اصول فقه دارد، در این پژوهش که به شیوه توصیفی-تحلیلی همراه با گردآوری اطلاعات اسنادی و کتابخانه ای انجام گرفته است، به بررسی مبانی مشترک میان اصول فقه و هرمنوتیک کلاسیک پرداخته شده است و از این رهگذر شش مبنای مشترک میان آن دو تبیین گردیده است؛ ١. مؤلف محوری ٢. معیارگرایی ٣. عینیت گرایی و تعین معنا ٤. امکان عبور از موانع تاریخی فهم (أصاله عدم النقل) ٥. تبعیت از قواعد عام فهم ٦- پرهیز از تأثیر پیش فرضها.

کلمات کلیدی

, اصول فقه, هرمنوتیک کلاسیک, فهم متن, نیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059042,
author = {آزاد, علیرضا and تکتم آزاد and فاطمه لعل روشن},
title = {مبانی مشترک اصول فقه و هرمنوتیک کلاسیک در فهم متن},
journal = {فقه و اصول},
year = {2016},
volume = {48},
number = {105},
month = {September},
issn = {2008-9139},
pages = {9--28},
numpages = {19},
keywords = {اصول فقه، هرمنوتیک کلاسیک، فهم متن، نیت مؤلف},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مبانی مشترک اصول فقه و هرمنوتیک کلاسیک در فهم متن
%A آزاد, علیرضا
%A تکتم آزاد
%A فاطمه لعل روشن
%J فقه و اصول
%@ 2008-9139
%D 2016

[Download]