فقه و اصول, دوره (48), شماره (105), سال (2016-9) , صفحات (137-158)

عنوان : ( ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﺣﮑﻢ ﻓﻘﻬﯽ ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و اﻗﺘﺪا ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺎ روﯾﮑﺮد وﯾﮋه ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ره )

نویسندگان: سید مهدی مرویان حسینی , محمدتقی فخلعی , اکبر احمدپور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ﺑﺨﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ از ﮔﺰارهﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد در اﺑﻮاب ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﻘـﻪ ﺷـﯿﻌﯽ ﻣﺒـﯿﻦ وﻇﯿﻔـﺔ ﻋﻤﻠـﯽ ﻣﮑﻠﻔـﺎن ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺖ. ﻣﻘﺼﻮد از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ در ﻣﻌﻨﺎی ﻋﺎم آن ﺗﻤﺎم اﻓﺮادیاﻧﺪ ﮐﻪ از ﻧﻈﺮ ﻋﻘﯿﺪﺗﯽ، اﻋﺘﻘﺎدی ﺟـﺰ ﺑﺎور ﺷﯿﻌﺔ اﺛﻨﺎﻋﺸﺮی دارﻧﺪ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﻫﻞ ﺳﻨﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﻋﻤﺪهای از ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻣﺬﻫﺒﯽ اﻣﺎﻣﯿﻪ در ﻟﺴـﺎن ﻓﻘﻬـﺎی ﺷﯿﻌﯽ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻧﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ. ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ، ﺑﺤﺚاﻧﮕﯿﺰﺗﺮﯾﻦ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﭘﺮﮐﺎرﺑﺮدﺗﺮﯾﻦ ﮔﺰارهﻫـﺎی ﻓﻘﻬﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن در ﺑﺎب ﻋﺒﺎدات، ﻣﺴﺌﻠﺔ ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ و اﻗﺘﺪا ﺑﻪ اﯾﺸﺎن اﺳﺖ. ﺗﻤـﺎم ﻓﻘﻬـﺎی اﻣﺎﻣﯿـﻪ ﺣﮑﻢ اوﻟﯿﮥﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و اﻗﺘﺪا ﺑﻪ آﻧﺎن را ﻣﻨﻊ و ﻋﺪم ﺟﻮاز داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ. اﻣﺎ در ﻣﻘﺎم ﺑﯿﺎن ﺣﮑﻢ ﺛﺎﻧﻮﯾﻪ ﻣﯿﺎن اﯾﺸﺎن اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ ﻧﯿﺴﺖ. ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻘﻂ ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ ﺟﻮاز ﺷﺮﮐﺖ در ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑـﺎ آﻧـﺎن در ﺻـﻮرت ﺗﺤﻘـﻖ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎصاﻧﺪ. در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﺜﻞ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ و ﺷﺎﮔﺮدان ﻣﮑﺘﺐ ﻓﻘﻬﯽ اﯾﺸﺎن اﻓﺰون ﺑﺮ ﺟﻮاز ﺷﺮﮐﺖ، اﻗﺘﺪا ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن را ﻫﻢ ﺟﺎﯾﺰ داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺿﻤﻦ ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ اﻗﻮال و آرای ﻓﻘﻬﯽ درﺑﺎرۀاﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ادﻟـﮥﻓﻘﻬـﺎ در ﺣﮑـﻢ اوﻟﯿـﻪ وﺛﺎﻧﻮﯾـﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه، دﯾﺪﮔﺎه و ﻧﻈﺮﯾﮥﻣﺨﺘﺎر درﺑﺎرۀﮐﯿﻔﯿﺖ ﺣﻀﻮر در ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص، ﺑﺎ روﯾﮑﺮد وﯾـﮋه ﺑـﻪ دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ.

کلمات کلیدی

, ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن, ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ, اﻗﺘﺪا ﺑﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ, دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059043,
author = {مرویان حسینی, سید مهدی and فخلعی, محمدتقی and احمدپور , اکبر},
title = {ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﺣﮑﻢ ﻓﻘﻬﯽ ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و اﻗﺘﺪا ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺎ روﯾﮑﺮد وﯾﮋه ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ره},
journal = {فقه و اصول},
year = {2016},
volume = {48},
number = {105},
month = {September},
issn = {2008-9139},
pages = {137--158},
numpages = {21},
keywords = {ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن، ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ، اﻗﺘﺪا ﺑﻪ اﻫﻞ ﺳﻨﺖ، دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ﺑﺎزﺧﻮاﻧﯽ ﺣﮑﻢ ﻓﻘﻬﯽ ﺷﺮﮐﺖ در ﻧﻤﺎز ﺟﻤﺎﻋﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و اﻗﺘﺪا ﺑﻪ آﻧﺎن ﺑﺎ روﯾﮑﺮد وﯾﮋه ﺑﻪ دﯾﺪﮔﺎه اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ره
%A مرویان حسینی, سید مهدی
%A فخلعی, محمدتقی
%A احمدپور , اکبر
%J فقه و اصول
%@ 2008-9139
%D 2016

[Download]