علوم باغبانی, دوره (4), شماره (28), سال (2015-2) , صفحات (517-523)

عنوان : ( تأثیر گونه های مختلف قارچ میکوریزا بر عملکرد دو رقم سیب زمینی در شرایط کنترل شده )

نویسندگان: سعید خانی نژاد , حمیدرضا خزاعی , جعفر نباتی , محمد کافی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

سیب‌زمینی یکی از پر تولیدترین محصولات کشاورزی و از منابع غذایی با ارزش در کشورهای در حال توسعه می‌باشد. قارچ‌های میکوریزا نیز همزیست با ریشه اغلب گیاهان زراعی بوده و سبب بهبود در رشد و عملکرد آن‌ها می‌شوند. در این راستا مطالعه‌ای به منظور بررسی تأثیر گونه‌های مختلف قارچ میکوریزا بر عملکرد ارقام سیب زمینی انجام شد. آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه بلوک‌های کامل تصادفی با هشت تیمار (هفت گونه قارچ میکوریزا ( A. longula ،G. caledonium ،G. claroideum ،G. versiform ،G. fasciculatum ،G. intraradices ،G. mosseae ) و تیمار شاهد) و دو رقم سیب‌زمینی آگریا و فونتانه در سه تکرار انجام شد. نتایج نشان داد از نظر تعداد غده و مقدار فسفر اندام هوایی بین دو رقم آگریا و فونتانه تفاوت معنی‌داری وجود نداشت اما سطح برگ، وزن خشک اندام هوایی و وزن کل غده‌ها در رقم فونتانه بیشتر از آگریا بود. تیمار شاهد و قارچ‌های A. longula به ترتیب کم‌ترین (22 و 21 گرم) و گونه‌های G. mosseae ،G.intraradices به ترتیب بیشترین (60، 54 و 51 گرم) وزن غده را داشتند. قارچ G. Versiform در هر دو رقم آگریا و فونتانه تولید غده بالاتری (سه غده) داشت. متوسط وزن غده نیز در سیب‌زمینی‌های تیمار شده با گونه G. mosseae بیشتر از سایر تیمارها بود. گیاه میکوریزا توانایی جذب فسفر بالاتری را نسبت به گیاه غیر میکوریزا نشان داد.

کلمات کلیدی

, آگریا, فونتانه, میکوریزا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059044,
author = {خانی نژاد, سعید and خزاعی, حمیدرضا and نباتی, جعفر and کافی, محمد},
title = {تأثیر گونه های مختلف قارچ میکوریزا بر عملکرد دو رقم سیب زمینی در شرایط کنترل شده},
journal = {علوم باغبانی},
year = {2015},
volume = {4},
number = {28},
month = {February},
issn = {2008-4730},
pages = {517--523},
numpages = {6},
keywords = {آگریا، فونتانه، میکوریزا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر گونه های مختلف قارچ میکوریزا بر عملکرد دو رقم سیب زمینی در شرایط کنترل شده
%A خانی نژاد, سعید
%A خزاعی, حمیدرضا
%A نباتی, جعفر
%A کافی, محمد
%J علوم باغبانی
%@ 2008-4730
%D 2015

[Download]