همایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی , 2016-10-19

عنوان : ( اثر مقایر مختلف لجن فاضلاب و کلات اهن بر خصوصیات رشدی و عملکرد گیاه خردل هندی )

نویسندگان: علاءالدین الصالح , علیرضا آستارائی , امیر فتوت , حجت امامی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لجن فاضلاب به عنوان کود آلی در اراضی کشاورزی علاوه بر فواید اقتصادی بی شمار، بر خواص شیمیایی و فیزیکی خاک نیز اثر گذار است. بنابراین آزمایشی با هدف بررسی نقش لجن فاضلاب و کود کلات آهن بر فراهمی خصوصیات رشدی و عملکرد گیاه خردل هندی در قالب طرح کاملا تصادفی با آرایش فاکتوریل با سه تکرار درشرایط گلخانه¬ای انجام شد تیمارها شامل سه سطح لجن فاضلاب (صفر، 5/7 و 15 تن بر هکتار ) و سه سطح کود آهن (صفر، 20 و 40 میلی¬گرم بر کیلوگرم خاک) با استفاده از کود سکوسترین آهن 137 بود. نتایج نشان داد که کاربرد کود لجن فاضلاب موجب افزایش هدایت الکتریکی و کربن آلی خاک شد.همچنین نتایج نشان داد که کاربرد کود لجن فاضلاب موجب افزایش وزن خشک شاخساره و وزن خشک ریشه شاخص کلروفیل برگ خردل هندی شد. نتایج این آزمایش نشان داد که کاربرد کلات آهن نیز سبب افزایش کلروفیل برگ وزن خشک ریشه گیاه خردل شد.

کلمات کلیدی

, سکوسترین 137, لجن فاضلاب, , خاک آهکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059053,
author = {الصالح, علاءالدین and آستارائی, علیرضا and فتوت, امیر and امامی, حجت},
title = {اثر مقایر مختلف لجن فاضلاب و کلات اهن بر خصوصیات رشدی و عملکرد گیاه خردل هندی},
booktitle = {همایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی},
year = {2016},
location = {تهران, ايران},
keywords = {سکوسترین 137، لجن فاضلاب، ، خاک آهکی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثر مقایر مختلف لجن فاضلاب و کلات اهن بر خصوصیات رشدی و عملکرد گیاه خردل هندی
%A الصالح, علاءالدین
%A آستارائی, علیرضا
%A فتوت, امیر
%A امامی, حجت
%J همایش ملی یافته های پژوهش و فناوری در اکوسیستم های طبیعی و کشاورزی
%D 2016

[Download]