مطالعات برنامه درسی آموزش عالی, دوره (7), شماره (13), سال (2017-1) , صفحات (78-100)

عنوان : ( ارزشیابی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان از حیث تربیت معلم پژوهشگر (مورد: پردیس های شهید بهشتی و شهید هاشمی نژاد) )

نویسندگان: عبدالمجید دهقان , بهروز مهرام , مرتضی کرمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر با هدف ارزشیابی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان از حیث تربیت معلم پژوهشگر انجام شد. روش مورد استفاده در این پژوهش از نوع ارزشیابی و مدل ارزشیابی پروواس بود. در مسیر بررسی وضعیت مطلوب و اجرا شده برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان؛ برای انتخاب نمونه متخصصان موضوعی، از نمونه‌گیری هدفمند و زنجیره¬ای، برای جامعه دانشجویان از روش نمونه‌گیری در دسترس و برای مدرسان نیز از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد. در راستای بررسی برنامه درسی اجرا شده، ابتدا برای هریک از مراحل ارزشیابی و در واقع برای هریک از مؤلفه‌های مورد بررسی استانداردهای لازم شناسایی شد. در گام بعدی و پس از مشخص شدن ابزارها و شیوه¬های جمع¬آوری، عملکرد واقعی دانشگاه فرهنگیان در هر یک از مراحل ارزشیابی و مؤلفه‌ها از طریق پرسشنامه، سیاهه مشاهده، مصاحبه و اسناد مکتوب به دست آمد. یافته‌های به دست آمده از مطالعه اسناد، تحلیل محتوا و همچنین افزایش دروس پژوهشی حاکی از آن بود که برنامه‌های دانشگاه فرهنگیان نیز در چند سال اخیر به سمت پژوهش محور بودن حرکت کرده؛ با این وجود، دانشگاه فرهنگیان هنوز دارای کاستی¬هایی می¬باشد که از جمله این مشکلات و موانع می‌توان به کمبود فضا، امکانات، زیرساخت‌های فیزیکی و تجهیزاتی و نیروی متخصص و با انگیزه اشاره کرد.

کلمات کلیدی

, دانشگاه فرهنگیان, برنامه درسی اجراشده, تربیت معلم پژوهشگر, الگوی ارزشیابی پروواس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059061,
author = {دهقان, عبدالمجید and مهرام, بهروز and کرمی, مرتضی},
title = {ارزشیابی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان از حیث تربیت معلم پژوهشگر (مورد: پردیس های شهید بهشتی و شهید هاشمی نژاد)},
journal = {مطالعات برنامه درسی آموزش عالی},
year = {2017},
volume = {7},
number = {13},
month = {January},
issn = {1735-4986},
pages = {78--100},
numpages = {22},
keywords = {دانشگاه فرهنگیان، برنامه درسی اجراشده، تربیت معلم پژوهشگر، الگوی ارزشیابی پروواس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزشیابی برنامه درسی دانشگاه فرهنگیان از حیث تربیت معلم پژوهشگر (مورد: پردیس های شهید بهشتی و شهید هاشمی نژاد)
%A دهقان, عبدالمجید
%A مهرام, بهروز
%A کرمی, مرتضی
%J مطالعات برنامه درسی آموزش عالی
%@ 1735-4986
%D 2017

[Download]