دانش علف های هرز ایران, دوره (12), شماره (1), سال (2017-3) , صفحات (45-61)

عنوان : ( ارزیابی صفات مورفولوژیکی و تولیدمثلی اکوتیپ های جودره (Hordeum spontaneum) ایران در پاسخ به زمان کاربرد علف‌کش سولفوسولفورون (آپیروس) )

نویسندگان: سعید محمدی , مهدی راستگو , محمدعلی باغستانی , موسی الرضا وفایی تبار , ابراهیم ایزدی دربندی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثرات ناشی از کاربرد علف‌کش سولفوسولفورون در مرحله دوبرگی و گره دوم ساقه جودره بر خصوصیات مورفولوژیک و تولیدمثلی اکوتیپ‌های جودره کشور، آزمایشی در سال زراعی92-93 در تهران بصورت فاکتوریل و در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار اجرا شد. فاکتور نخست شامل دو سطح کاربرد علف‌کش سولفوسولفورون در مرحله دوبرگی(12GS=) وگره دوم (GS=32) جودره و یک سطح شاهد بدون علف‌کش و فاکتور دوم 20 اکوتیپ جمع آوری شده از مناطق مختلف کشور بود. نتایج نشان داد که کاربرد علف‌کش در هر دو مرحله باعث ایجاد اختلاف آماری با شاهد و کاهش توان رشد و تولیدمثلی جودره شد اما کاربرد سولفوسولفورون در مرحله گره دوم ساقه موثرتر بود. اکوتیپ های مورد بررسی در واکنش به تیمار علف‌کش پاسخ‌های مورفولوژیک و تولیدمثلی مختلفی را نشان دادند. بطوری که اکوتیپ های مناطق ورامین، اصفهان، شهرضا و گلپایگان نسبت به سایر اکوتیپ ها از نظر خصوصیات مورفولوژی و تولیدمثلی کمتر و اکوتیپ های مناطق شوش، رامهرمز، فسا بیشتر تحت تاثیر علف‌کش قرار گرفتند.

کلمات کلیدی

, تولیدمثل, مرحله رشد, مدیریت شیمیایی, مورفولوژی جودره
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059063,
author = {محمدی, سعید and راستگو, مهدی and محمدعلی باغستانی and موسی الرضا وفایی تبار and ایزدی دربندی, ابراهیم},
title = {ارزیابی صفات مورفولوژیکی و تولیدمثلی اکوتیپ های جودره (Hordeum spontaneum) ایران در پاسخ به زمان کاربرد علف‌کش سولفوسولفورون (آپیروس)},
journal = {دانش علف های هرز ایران},
year = {2017},
volume = {12},
number = {1},
month = {March},
issn = {1735-3548},
pages = {45--61},
numpages = {16},
keywords = {تولیدمثل، مرحله رشد، مدیریت شیمیایی، مورفولوژی جودره},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی صفات مورفولوژیکی و تولیدمثلی اکوتیپ های جودره (Hordeum spontaneum) ایران در پاسخ به زمان کاربرد علف‌کش سولفوسولفورون (آپیروس)
%A محمدی, سعید
%A راستگو, مهدی
%A محمدعلی باغستانی
%A موسی الرضا وفایی تبار
%A ایزدی دربندی, ابراهیم
%J دانش علف های هرز ایران
%@ 1735-3548
%D 2017

[Download]