جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (13), شماره (2), سال (2016-3) , صفحات (137-158)

عنوان : ( بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان از پارک‌های بزرگ شهر مشهد: کاربرد الگوی لاجیت چندسطحی )

نویسندگان: هادی رفیعی دارائی , محمد قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اهداف: در این مقاله، عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان در سه پارک بزرگ شهر مشهد با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط و به کارگیری الگوی لاجیت چندسطحی بررسی شد. روش: داده‌ها از طریق تکمیل ۱۲۰۰ پرسش نامه از بازدیدکنندگان سه پارک ملّت، کوهسنگی و پارک جنگلی وکیل‌آباد در سال ۱۳۹۱ به دست آمد. در این مطالعه، دو نوع ساختار سلسله مراتبی در خصوص نمونه‌ها بررسی شد و ساختار سلسله مراتبی که در آن نمونه‌ها به تفکیک سه پارک مورد مطالعه (ملّت - کوهسنگی - وکیل‌آباد) گروه‌بندی شده باشند، استفاده شد. یافته ها/ نتایج: نتایج نشان داد که متغیرهای درآمد و شاخص رضایت تأثیر مثبت و معنی‏دار (در سطح اطمینان ۹۹ درصد) و متغیرهای سن و جنسیت تأثیر منفی و معنی‌داری (به ترتیب در سطح اطمینان ۹۹ و ۹۵ درصد) بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان دارند. همچنین متوسّط تمایل به پرداخت به ازاء هر بازدید در پارک ملّت ۱۳۹۹۵ ریال، پارک کوهسنگی ۴۹۳۵ ریال و پارک جنگلی وکیل‌آباد ۲۲۷۰ ریال است.

کلمات کلیدی

ارزش‌گذاری مشروط; الگوسازی چندسطحی; ناهمسانی بین گروه‌ها; شهر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059068,
author = {رفیعی دارائی, هادی and قربانی, محمد},
title = {بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان از پارک‌های بزرگ شهر مشهد: کاربرد الگوی لاجیت چندسطحی},
journal = {جغرافیا و توسعه ناحیه ای},
year = {2016},
volume = {13},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-1391},
pages = {137--158},
numpages = {21},
keywords = {ارزش‌گذاری مشروط; الگوسازی چندسطحی; ناهمسانی بین گروه‌ها; شهر مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی عوامل مؤثر بر تمایل به پرداخت بازدیدکنندگان از پارک‌های بزرگ شهر مشهد: کاربرد الگوی لاجیت چندسطحی
%A رفیعی دارائی, هادی
%A قربانی, محمد
%J جغرافیا و توسعه ناحیه ای
%@ 2008-1391
%D 2016

[Download]