تحقیقات مدل سازی اقتصادی, دوره (5), شماره (18), سال (2015-3) , صفحات (119-140)

عنوان : ( مشارکت نیروی کار در اقتصاد ملی: تحلیلی در چارچوب رگرسیون فضایی )

نویسندگان: هادی رفیعی دارائی , محمد قربانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این مطالعه شناسایی عوامل مؤثر بر نرخ مشارکت اقتصادی نیروی کار و نوع ارتباطات فضایی استان‌های مختلف کشور می‌باشد. برای این هدف از آمارۀ موران به‌صورت آزمون تک متغیره و همچنین رگرسیون فضایی (الگوی وقفه فضایی) استفاده شد. بر اساس آمار و اطلاعات سال 1390، نتایج آمارۀ موران به‌صورت آزمون تک متغیره و همچنین آمارۀ موران در الگوی رگرسیون فضایی نشان داد که استان‌های کشور از یک وضعیت خوشه‌ای در خصوص مشارکت اقتصادی نیروی کار برخوردارند. همچنین در بررسی متغیرهای تأثیرگذار بر نرخ مشارکت، نتایج الگوی رگرسیون وقفه فضایی حاکی از آن است که، متغیرهای وقفه فضایی نرخ مشارکت، سهم شاغلین بخش صنعت و معدن از کل شاغلین، ضریب جینی، بار تکفل و سهم بخش خصوصی در اشتغال استان‌ها، تأثیر مثبتی بر نرخ مشارکت اقتصادی دارند. به عبارت دیگر،افزایش انگیزه‌های مادی در بازار کار، واگذاری فعالیت‌ها به بخش خصوصی و همچنین توسعه صنایع به منظور خلق ارزش افزوده، باعث افزایش نرخ مشارکت اقتصادی می‌شود.

کلمات کلیدی

, نرخ مشارکت اقتصادی, رگرسیون فضایی, خودهمبستگی فضایی, آمارۀ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1059069,
author = {رفیعی دارائی, هادی and قربانی, محمد},
title = {مشارکت نیروی کار در اقتصاد ملی: تحلیلی در چارچوب رگرسیون فضایی},
journal = {تحقیقات مدل سازی اقتصادی},
year = {2015},
volume = {5},
number = {18},
month = {March},
issn = {۲۲۲۸-۶۴۵۴},
pages = {119--140},
numpages = {21},
keywords = {نرخ مشارکت اقتصادی، رگرسیون فضایی، خودهمبستگی فضایی، آمارۀ موران},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مشارکت نیروی کار در اقتصاد ملی: تحلیلی در چارچوب رگرسیون فضایی
%A رفیعی دارائی, هادی
%A قربانی, محمد
%J تحقیقات مدل سازی اقتصادی
%@ ۲۲۲۸-۶۴۵۴
%D 2015

[Download]