نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران , 2016-08-30

عنوان : ( رابطه غالبیت در پوشش گیاهی و تغییرات نوع توزیع گونه های آن )

نویسندگان: سعیده سادات حسینی , حمید اجتهادی , فرشید معماریانی , محمدباقر عرفانیان طالعی نوغان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به طورکلی در منابع مختلف، سه الگوی پراکنش گونه های گیاهی از جمله الگوی یکنواخت با توزیع آماری نرمال، تصادفی با توزیع آماری پواسون و کپه ای با توزیع آماری دو جمله ای منفی، معرفی شده است. در این بررسی، 4 اجتماع مدل با 5 گونه در 13 پلات که گونه ها در ایجاد شد. اعداد تنوع هیل برای این (R آن ها دارای توزیع های کپه ای، یکنواخت، تصادفی و مخلوط بودند با استفاده از نرم افزار ( 3.2.0 اجتماعات محاسبه شده و نیم رخ هیل برای آن ها رسم گردید. نتایج نشان داد که تغییرات غالبیت در اجتماعاتی که همه ی گونه ها در آن ها از یک فرم توزیع خاص پیروی می کنند، به حداقل کاهش می یابد و اجتماعاتی که گونه های آن ها به صورت مخلوطی از توزیع ها هستند، تغییرات غالبیت محسوسی در آن مشاهده می شود. بنابراین در مطالعات تنوع زیستی اگر در نیمرخ های تنوع تغییرات غالبیت محسوس نباشد، می توان نتیجه گرفت که گونه های نمونه برداری شده صرف نظر از نوع الگوی توزیع، تقریبا توزیع یکسان داشته اند که خود نشان دهنده غالبیت یک عامل طبیعی زیستی یا غیرزیستی در منطقه مورد مطالعه می باشد.

کلمات کلیدی

, اعداد هیل, الگوی پراکنش, یکنواخت, تصادفی, کپه ای
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1059070,
author = {حسینی, سعیده سادات and اجتهادی, حمید and معماریانی, فرشید and عرفانیان طالعی نوغان, محمدباقر},
title = {رابطه غالبیت در پوشش گیاهی و تغییرات نوع توزیع گونه های آن},
booktitle = {نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران},
year = {2016},
location = {تبریز, ايران},
keywords = {اعداد هیل، الگوی پراکنش، یکنواخت، تصادفی، کپه ای},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T رابطه غالبیت در پوشش گیاهی و تغییرات نوع توزیع گونه های آن
%A حسینی, سعیده سادات
%A اجتهادی, حمید
%A معماریانی, فرشید
%A عرفانیان طالعی نوغان, محمدباقر
%J نوزدهمین کنگره ملی و هفتمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
%D 2016

[Download]